C entrum  A rchitektury  
a  M ěstského  P lánování
C enter  for  A rchitecture  
and  M etropolitan  P lanning

Galerie
Kavárna
Knihkupectví
Studovna
Kontakt

Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera (mapa)

Úterý—neděle,
9.00—21.00
Vstup zdarma

Facebook
camp@ipr.praha.eu
+420 770 141 547

Metro B, stanice Karlovo náměstí
Tramvajová zastávka Karlovo nebo Palackého náměstí

Přijďte se podívat na vernisáž unikátní filmové výstavy Homo Urbanus ve středu 21/11 od 19.00. Výstava Pře(d)stav si Prahu bude od středečního odpoledne do neděle 25/11 přerušena.

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Za realizaci projektu CAMP je zodpovědný Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

Najdete nás v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství, na stejné adrese jako Institut plánování a rozvoje Prahy. Naší základnou jsou modernistické kostky z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt Karel Prager.

6 měst. 6 příběhů. Jedna panoramatická projekce.

Kritiky uznávané duo francouzských filmařů Beka & Lemoine v Praze představí jedinečný projekt Homo Urbanus - člověk městský.

Homo Urbanus je deník městsksých poutníků. Po dobu pětí dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu naplní mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, St. Petersburgu, Rabatu a Tokia.

Autoři se prochází po neznámých městech, sbírají dojmy, zachytávají vibrace, pohlíží na svět z pohledu ulice, z křižovatky, z vrcholku budovy. Zachycují město v jeho přítomnosti, v jednoduchosti každodenního života. Naslouchají jeho hukotu, zvuku jeho hlubin.Vizuální poznámky, pořízené za pochodu, pohlížejí na obyvatele města v jeho sounáležitosti i hluboké osamělosti.

Přednáška francouzských tvůrců nejen pro dokumentaristy a filmové nadšence. 
Moderuje Adam Gebrian.

Vstupenky zde.

Barbicania je celovečerní film, zachycující měsíční sondu do života Barbican Centre and Estate v Londýně, jednoho z nejreprezentativnějších příkladů brutalistické architektury. Film formou osobního deníku vypráví o tom, co režisérské duo každý den během svých výprav z nejvyšších pater věží do podzemí uměleckého centra objevilo. Barbicania vás zve k objevování osobností, životního stylu a architektonických perspektiv, díky nimž je Barbican Centre tak výjimečný. Vykreslováním intimní lidské mapy místa film zpochybňuje trvanlivost této utopie vzniklé po druhé světové válce.

Uvedou režiséři Ila Bêka a Louise Lemoine.

Vstupenky zde.

English Friendly.

Barbicania is a feature-length film capturing a month long immersion in the life of the Barbican Centre and Estate in London, one of the most representative achievements of brutalist architecture. The film, built as a personal diary, recounts on a daily basis what the directors duo has discovered during their urban trip from the top floors of the towers to the underground levels of the art centre. Barbicania invites you to discover the personalities, lifestyle and architectural landscapes that make the Barbican so special. Drawing an intimate human map of the place, the film questions the durability of this post Second World War utopia.

The film will be personally introduced by Ila Bêka and Louise Lemoine.

Tickets here.

6 měst. 6 příběhů. Jedna panoramatická projekce.

Kritiky uznávané duo francouzských filmařů Beka & Lemoine v Praze představí jedinečný projekt Homo Urbanus - člověk městský.

Homo Urbanus je deník městsksých poutníků. Po dobu pětí dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu naplní mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, St. Petersburgu, Rabatu a Tokia.

Autoři se prochází po neznámých městech, sbírají dojmy, zachytávají vibrace, pohlíží na svět z pohledu ulice, z křižovatky, z vrcholku budovy. Zachycují město v jeho přítomnosti, v jednoduchosti každodenního života. Naslouchají jeho hukotu, zvuku jeho hlubin.Vizuální poznámky, pořízené za pochodu, pohlížejí na obyvatele města v jeho sounáležitosti i hluboké osamělosti.

Jeden týden v mimořádně obyčejném životě pana Moriyamy. Ten žije v jedné z nejslavnějších současných japonských staveb, v domě Moriyama, který v roce 2005 postavil v Tokyu nositel Pritzkerovy ceny Ryue Nishizawa (SANAA). Ila Bêka nám prostřednictvím výprav do intimity tohoto experimentálního mikrokosmu, který zcela redefinuje smysl života v domácnosti, velmi spontánně a osobitě vypráví o jedinečné osobnosti majitele: městského poustevníka, žijícího v malém souostroví míru a rozjímání v srdci Tokya. Film nás prostřednictvím hlučné hudby a experimentálních filmů vpouští do světa následků svobodného ducha pana Moriyamy. Moriyama-San, první film o hlučné hudbě, akrobatickém čtení, němých filmech, ohňostrojích a japonské architektuře!

Vstupenky zde.

English Friendly.

One week in the extraordinary-ordinary life of Mr. Moriyama, a Japanese art, architecture and music enlightened amateur who lives in one of the most famous contemporary Japanese architecture, the Moriyama house, built in Tokyo in 2005 by PritzkerPrize winner Ryue Nishizawa (SANAA). Introduced in the intimacy of this experimental microcosm which redefines completely the common sense of domestic life, Ila Bêka recounts in a very spontaneous and personal way the unique personality of the owner: a urban hermit living in a small archipelago of peace and contemplation in the heart of Tokyo. From noise music to experimental movies, the film let us enter into the ramification of the Mr. Moriyama’s free spirit. Moriyama-San, the first film about noise music, acrobatic reading, silent movies, fireworks and Japanese architecture!

Tickets here.

Koolhaas Houselife přináší portrét jednoho z mistrovských děl současné architektury: stavby v Bordeaux, kterou v roce 1998 navrhl Rem Koolhaas/OMA. Film nechává diváka vstoupit do běžné intimity stavby prostřednictvím příběhů a každodenních činností domovnice Guadalupe Acedy, i ostatních lidí, kteří se o budovu starají. Skrze pozorování a interakci s Guadalupe se nám otevírá neobvyklý a nepředvídatelný pohled na prostory a strukturu stavby.

Vstupenky zde.

English Friendly.

Koolhaas Houselife portrays one of the masterpieces of contemporary architecture: the house in Bordeaux, designed by Rem Koolhaas / OMA in 1998. The film lets the viewer enter into the daily intimacy of the house through the stories and daily chores of Guadalupe Acedo, the housekeeper, and the other people who look after the building. As we follow and interact with Guadalupe, an unusual and unpredictable look at the spaces and structure of the building opens up.

Tickets here.

Paříž, Place de la République, 40 let po vydání dokumentu Louise Mallela, věnovaného tomuto slavnému náměstí, a pouhý rok po rozsáhlé rekonstrukci, kterou francouzští architekti TVK proměnili tuto známou rušnou křižovatku do nové městské oázy pro pařížany. Film je poctou Louisovi Malleovi a svojí formou se podobá pohybujícímu se polaroidu, zachycujícímu celý jeden červnový den roku 2014 na východní straně Paříže. Dotek politiky, milostných aférek, pracovních záležitostí, obav a nadějí a zářivá sbírka portrétů nám zprostředkovává atmosféru francouzského hlavního města. 24 Heures sur Place je filmové představení. Ila Bêka a Louise Lemoine se postavili vedle sochy Republiky a natáčeli od úsvitu do úsvitu vše, co se může fyzicky na veřejném náměstí za 24 hodin odehrát. Proudění a zpětné proudění, plnost a prázdnota, světla, tma a atmosféra překreslují hranice náměstí v průběhu ubíhajících hodin.

Vstupenky zde.

English Friendly.

Paris, Place de la République, 40 years after Louis Malle’s documentary dedicated to this famous public square and only one year after the huge renewal project by French architects TVK which transformed this well-known buzzy crossroads into a new urban oasis for the Parisian city dweller. An homage to Louis Malle, this film is like a moving polaroid of an entire day of June 2014 in the Eastern side of Paris. Touching on politics, love affairs, work issues, worries and hopes, a vertiginous collection of portraits emerges, giving us a feel for the French capital’s state of being. 24 Heures sur Place is a performance movie. Standing next to Marianne’s monument, Ila Bêka and Louise Lemoine have filmed in the square from dawn to dawn collecting everything that can possibly happen in the physical space of a public square in 24 hours. Flux and reflux, fullness and emptiness, lights, darkness and atmosphere redraw the lines of the square through the progressing hours.

Tickets available through GoOut from 1/11.

Mohou se strategické plány měst inspirovat od oborových strategií od psychiatrie po kulturu?

Jaká data se v plánování vyplatí sbírat a jak jsme na tom v porovnání s Brnem či Ostravou?

Strategické plány poskytují veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města, přesto mnoho z nich končí v šuplíku. Konference Představ si město, navazující na výstavu Pře(d)stav si Prahu, se zabývá hledáním inovativních přístupů v městském plánování.

Vstupenky zde.

Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na novou podobu zastávkového přístřešku a zábradlí.

Mobiliář je „nábytkem obývacího pokoje“ města.

V současné chvíli je v Praze nedostatek zastávkových přístřešků. Téměř polovina stávajících typů je navíc technologicky zastaralá. Informační technologie, které jsou schopné zlepšit orientaci obyvatel a návštěvníků Prahy nefungují tak jak by měly. Tyto přístřešky nepatří do vlastnictví hlavního města Prahy a město tím pádem má velmi omezenou možnost ovlivnit jejich další vývoj.

Hlavním cílem designerské soutěže je sjednocení pražského mobiliáře a vytvoření vlastního designu vycházejícího z pražského prostředí. V první části tohoto projektu došlo k vytvoření jednotných laviček, košů a stojanů na kola. V této druhé části bude vybrán design zastávkového přístřešků a zábradlí.

Výsledkem projektu bude Katalog pražského mobiliáře, jehož smyslem je především snížení počtu typů jednotlivých druhů, podpora designové příbuznosti prvků a nastavení minimálního standardu, který by měl mobiliář splňovat.

Pohled do historie nabídne Petr Kučera / architekt.

Vaši účast prosím potvrďte zde

PhaseBook je prodejní veletrh alternativních knižních publikací. Je to prostředek pro distribuci knižní kultury, která stojí mimo střední proud. Veřejnosti se představí široké spektrum autorských přístupů k tvorbě publikací a nakladatelské činnosti v Čechách a zahraničí.

Veletrh nesleduje jenom klasické knižní formy. Hledá přesahy, hraje si s kontexty a sleduje různé fáze současného knižního procesu od prvotních idejí k závěrečné realizaci. Únava z virtuálního prostředí nás žene k něčemu hmatatelnému.

Vstup zdarma, bez registrace. Facebook.

Minimalismus, čisté linie, ohleduplnost k okolnímu prostředí. Tak by se daly popsat charakteristické prvky španělského architektonického studia Cadaval&Solà-Morales, kteří přijedou do Prahy ve čtvrtek 6. prosince. Nenechte si ujít poslední přednášku z cyklu Jiná perspektiva.

Studio Cadaval & Solà-Morales bylo založeno v roce 2003 a v současné době má dvě hlavní kanceláře – v Barceloně a Mexico City. Právě ve Španělsku a na území Jižní Ameriky nejdete nejvíce jejich realizací. Věnují se jak drobným rekonstrukcím, tak stavbě nových objektů i urbanistickým projektům. Všechny spojuje minimalistický přístup a důraz na kontext, pro který jsou navrhovány. „Ve své práci vždy klademe důraz na prostředí, v němž se nacházíme. Harmonický vztah mezi novým a stávajícím je pro nás velmi důležitý, stejně tak i kulturní prostředí. Navrhujeme v Evropě a Americe, zcela odlišných kontinentech, to se v práci musí odrážet, “ říká Clara Solà-Morales, která přijede osobně představit práci studia do Prahy.

Pořádá Kruh. Vstupenky zde.

Facebook události zde.

Unikátní projekt a výsledek intenzivní práce studentů 3. ročníku oboru Arts management Vysoké školy ekonomické v Praze.

Prvotní myšlenka na uspořádání kulturně-vzdělávacího eventu takovéhoto charakteru vzešla z malého studentského průzkumu, který zjistil, že každý druhý člověk v našem věku neví, co konkrétně si má pod pojmem typografie představit, či dokonce, co slovo „typografie“ znamená. Během jednodenní akce bychom tedy rádi široké veřejnosti představili českou typografii, její historii, vývoj a pravidla ve formě přijatelné i pro umělecky neerudovaného návštěvníka.

Typografie je běžnou součástí veřejného prostoru, kterou jsme dennodenně obklopeni, avšak jako taková se nám ztrácí ve zněti městského vizuálního smogu, a možná proto ani nemáme tendence přikládat jí větší význam.

Program a tematické okruhy:

· Úvod do typografie I. – co je to typografie, hlavní milníky v historii české typografie

· Úvod do typografie II. – typografická pravidla, nejčastější chyby v sazbě textu

· Filip Blažek: Typografie v pojetí doby současné a minulé: Co nám dal / vzal příchod doby digitální? Digitalizace písma.

· Typografie v grafickém designu

· Petra Dočekalová: Písmomalířství

· Orientační systém v prostor

· Regulace označování ve veřejném prostoru

· Kaligrafický workshop

· Kreativní koutek

Cílem akce je zahájit širokou diskusi nad tématem úpravy předmostí Hlávkova mostu. Nejde pouze o akutní otázku řešení havarijního stavu zdejšího přemostění, ale o zamyšlení se nad podobou a fungováním celé oblasti, tedy nejen mimoúrovňové křižovatky, ale i zdejšího přestupního uzlu veřejné dopravy (tramvaj, metro), který by měl být nově koncipován s ohledem na budoucí stavební rozvoj v areálu bubenského nádraží a zamýšlené umístění koncertní haly.

Jaké je to pracovat pro věhlasná architektonická studia v zahraničí? Jaký je Norman Foster a jak funguje kancelář BIG? Co motivuje talentované Čechy vyzkoušet práci v zahraničí?

Ve druhé přednášce série Expati se vám představí Jan Vranovský - architekt, designér a fotograf, který žije v Tokyu.

Facebook: https://www.facebook.com/jan.vranovsky

Instagram: https://www.instagram.com/janvranovsky/

Tumblr: http://janvranovsky.tumblr.com/

Behance: https://www.behance.net/janvranovsky

Moderuje Adam Gebrian.

Vstupenky zde.

Vžijte se do role městských plánovačů na nové výstavě v CAMPu! Váš cíl? Město budoucnosti, které sami postavíte na obřím projekčním plátně podobně jako v počítačové simulaci. Určete kolik v Praze jezdí aut nebo tramvají, postavte nové byty a sledujte, jak Vaše rozhodnutí ovlivní rozvoj města. Potom porovnejte výsledky vlastních rozhodnutí s reálnými pražskými daty.

Dokument, který se vydává do různých zemí a víc než na problémy samotné se soustředí na jejich řešení, skýtá ucelený pohled na to, jak se aktivisté, organizátoři a občané pokoušejí proměnit svět v lepší, zelenější a udržitelnější místo.

Ukázat řešení, vyprávět příběh, který vezme za srdce... to je možná ten nejlepší způsob, jak se vypořádat s ekologickými, ekonomickými i společenskými krizemi, kterými naše země procházejí. Poté, co časopis Nature na speciální tiskové konferenci oznámil možný zánik části lidstva do konce jednadvacátého století, Cyril Dion a Mélanie Laurentová se společně s týmem čtyř lidí rozhodli provést šetření v deseti různých zemích ve snaze přijít na to, co by mohlo vést k této katastrofě, a především na to, jak jí zabránit. Během své cesty se setkávají s průkopníky, kteří přetvářejí zemědělství, energetiku, hospodářství, demokracii i vzdělávání. Spojením těchto konkrétních a pozitivních opatření, která již fungují, začali odkrývat možnou podobu zítřejšího světa.

Trailer zde.

English Friendly.

TODAY, we sometimes feel powerless in front of the various crises of our times. TODAY, we know that answers lie in a wide mobilization of the human race. Over the course of a century, our dream of progress commonly called "the American Dream", fundamentally changed the way we live and continues to inspire many developing countries. We are now aware of the setbacks and limits of such development policies. We urgently need to focus our efforts on changing our dreams before something irreversible happens to our planet. TODAY, we need a new direction, objective... A new dream! The documentary Tomorrow sets out to showcase alternative and creative ways of viewing agriculture, economics, energy and education. It offers constructive solutions to act on a local level to make a difference on a global level. So far, no other documentary has gone down such an optimistic road... TOMORROW is not just a film, it is the beginning of a movement seeking to encourage local communities around the world to change the way they live for the sake of our planet.

Nahý Petri vstává z podlahy, opouští svůj prázdný byt a běží zasněženými Helsinkami uprostřed noci do skladiště, kam si uložil všechen svůj majetek. Může si však vzít pouze jediný předmět a tak to bude po dobu celého jednoho roku – jeden den, jedna věc a zákaz nákupu čehokoli nového. K radikálnímu experimentu se Petri rozhodl, když zjistil, že hromadění předmětů ho nečiní šťastným. Jaké věci skutečně ke svému životu potřebujeme, abychom mohli chodit do práce nebo ven s přáteli? A bez čeho se můžeme obejít?


Trailer zde.

English Friendly.

24-year-old Petri decides to live out a radical thought experiment. He is unhappy and feels weighed down by all the material goods that he has otherwise accumulated in his apartment. So he packs all his belonging and moves them into the basement, and starts living according to a modest, but strict, self-imposed rule: he can only retrieve one thing each day, and he is not allowed to buy anything new. The experiment is to last a whole year. And it starts with a stark-naked, young man in an ice-cold, empty apartment. Luukkainen eventually realises that, once he has looked after his basic needs, can do without most of his stuff without losing his quality of life and contentment. 'Your life does not consist of things. Things are just props,' says the wise grandmother and points out the film's basic tenet. But the question is, however, if by dropping out of consumer society he also drops out of all social life. Can you have friends without having a mobile phone? And will the rest of the world even accept such a project? A brave film, which goes for the jugular of the expansive consumerism of the 2000s with a fine (Finnish) mixture of seriousness and humour. At the same time, it is also a story of the youthful quest for happiness, love and a way forward in life – and, finally, it's just incredible that he actually pulled through with it.

Centrum města se hroutí pod náporem turistů a obchodů s matrjoškami. Ceny bytů vyhánějí obyvatele mimo město a následné dopravní zácpy zvyšují znečištění. Univerzity přerušují kontakt s městem a uzavírají se do vlastní bubliny.

Takhle si Prahu nepředstavujete? Vžijte se do role městských plánovačů na nové výstavě v CAMPu! Váš cíl? Město budoucnosti, které sami postavíte na obřím projekčním plátně podobně jako v počítačové simulaci.

Určete kolik v Praze jezdí aut nebo tramvají, postavte nové byty a sledujte, jak Vaše rozhodnutí ovlivní rozvoj města. Potom porovnejte výsledky vlastních rozhodnutí s reálnými pražskými daty.

Výstava se herním způsobem zaměřuje na téma strategického rozvoje města a představí klíčový dokument - Strategický plán Prahy.

Chcete uspořádat komentovanou prohlídku pro školy? Napište nám na edu@ipr.praha.eu.

Přijďte si posedět do Café CAMP a vyberte si ze široké nabídky teplých i studených nápojů a denní nabídky polévek a sendvičů. Klidné prostředí pro práci, studium i volný čas. Kromě výběrové kávy od libereckých NordBeans si můžete pochutnat na limonádách John Lemon, netradičních čajích TeaPigs a dalších nápojích.

Akce pro tento týden:

ÚT: Drůbeží vývar s masem, zeleninou a bylinkovou zavářkou (A: 1,3, 7, 9)

ST:Zeleninový krém se smetanou a krutony (A: 1,3,7,9)

ČT: Polévka z červené čočky s dýní, mrkví a římským kmínem

PÁ: Tomatová s listovým špenátem (A: 9,15)

Knihkupectví PageFive přináší pestrou škálu publikací o architektuře, umění a designu z celého světa. Knihkupectví nabízí ojedinělý výběr toho nejlepšího z domácí, ale hlavně zahraniční scény včetně nejnovějších časopisů.

Tip na tento měsíc:

PRAŽSKÉ VEDUTY / JAK SE DÍVAT NA (HISTORICKOU) MĚSTSKOU KRAJINU

Precizně zpracovaná kniha čtenáře provádí způsoby, jakými bylo město zobrazováno v různých dobách. Přispívá k debatě na téma výškové kompozice Prahy, které rezonuje mediálním prostorem s čím dál větší intenzitou. K dostání v české i anglické verzi v knihkupectví Page Five.

Jaké jsou nové trendy v architektuře, urbanismu nebo designu? Začtěte se do některé z desítek odborných publikací a časopisů v naší prezenční studovně.

Pravidelně odebíráme časopisy Domus, Frame, Wallpaper, Mark, Monocle, Real Review, Volume, The Architectural Review, Journal of Urban Economics, Harvard Design Magazine a desítky dalších.

Seznam všech našich knih a časopisů najdete zde.

CAMP Praha

CAMP a Metropolitní plán @iprpraha byly oceněny v rámci České ceny za architekturu 2018 v kategorii Vyjímečný počin z oblasti architektury. Děkujeme za podporu a gratulujeme Romanu Kouckému a týmu, který se podílel na přípravě Metropolitního plánu. _____________________________________ #camppraha #iprpraha #architecture #award #cka #ceskacenazaarchitekturu #metropolitniplan

CAMP Praha

CZE: Nenechte si ujít jedinečný projekt Homo Urbanus, který už příští týden ve středu přijedou do Prahy představit filmaři Bêka & Lemoine. Můžete se těšit i na doprovodný program výstavy- master class s filmaři a promítání filmů Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife a 24 heures sur place. Vstupenky k dostání na @gooutcz! ENG: Don’t miss out on an opportunity to see the unique project Homo Urbanus which will be introduced by the filmmakers Bêka & Lemoine personally next Wednesday in Prague. You can also look forward to the accompanying program of the exhibition- a master class with the filmmakers and the screenings of the films Barbicania, Moriyama-San, Koolhaas Houselife, and 24 heures sur place. Tickets available on @gooutcz! _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape #livingarchitectures

CAMP Praha

Plant - Exploring the Botanical World (Phaidon) in Page Five/CAMP The ultimate gift for gardeners and art-lovers, featuring 300 of the most beautiful and pioneering botanical images ever #pagefive #phaidon #book #plant #flowers #botanical #🌼

CAMP Praha

Ti správní šotouši a šotoušky už možná zaznamenali, že po Praze ode dneška jezdí černá tramvaj. Není to ale jen tak ledajaká tramvaj! Má hodně společného s CAMPem a pátými narozeninami @iprpraha. Proto pro vás dneska máme takovou menší soutěž. Až potkáte tuhle krásku, jak projíždí ulicemi Prahy, vyfoťte ji a označte hashtagem #architram. Prvních 20 lidí od nás dostane dárek. Tak lovu zdar! _____________________________________ #camppraha #iprpraha #urban #tramvaj #dpp #publictransport #praha

CAMP Praha

CZE: Nalistujte si blížící se výstavu Homo Urbanus v listopadovém @artiklmag! Začínáme už ve středu 21.11. vernisáží tohoto jedinečného projektu, za kterým stojí duo francouzských filmařů Bêka & Lemoine. Vstupenky na vernisáž a doprovodný program na @gooutcz. ENG: Find all about the upcoming exhibition Homo Urbanus in the November issue of @artiklmag! It all begins on Wednesday, 21st November with the exhibition opening of this unique project by the French filmmakers Bêka & Lemoine. Tickets for the opening and the accompanying program available on @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Už za dva týdny v Praze představí Ila Bêka a Louise Lemoine, kritiky uznávané duo francouzských filmařů, projekt Homo Urbanus – člověk městský. Homo Urbanus je deník městských poutníků. Po dobu pěti dní se návštěvníci přenesou do ulic světových metropolí, kde panoramatickou projekci CAMPu rozsvítí mikro-příběhy obyvatel Soulu, Bogoty, Neapole, Petrohradu, Rabatu a Tokya. Více o doprovodném programu výstavy a vstupenkách najdete na @gooutcz nebo u nás na FB. ENG: Critically acclaimed French filmmakers Ila Bêka and Louise Lemoine, will in less than two weeks introduce their project Homo Urbanus in Prague. Homo Urbanus is a diary of urban pilgrims. Over the course of five days, you will get a chance to be transferred to the streets of Seoul, Bogota, Naples, Saint Petersburg, Rabat, and Tokyo through the panoramic screening in CAMP and see the micro-stories of their residents. More information about the accompanying program and tickets available on @gooutcz or on our FB page. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #homourbanus #bekalemoine #exhibition #gooutcz #urbanscape

CAMP Praha

CZE: Přemýšlíte, co se sobotním večerem? My máme řešení! Co třeba vyrazit do CAMPu na promítání Bisbee ’17? Tento dokumentární film oceněný na loňském festivalu Sundance sleduje obyvatele důlního městečka Bisbee na hranicích Arizony a Mexika, kteří se rozhodnou vyrovnat se svou temnou minulostí. Společně uspořádají a natočí rekonstrukci násilné deportací dvanáctiset horníků imigrantů, která přesně před sto lety Bisbee poznamenala. Promítáme v původním znění bez titulků od 19:00. Vstupenky k dispozici přes @gooutcz. ENG: Are you still wondering what to do this Saturday evening? We have a solution for you! What about going to CAMP to see the screening of Bisbee ’17? This award-winning documentary follows the lives of the citizens of a mining town Bisbee on the borders of Arizona and Mexico, who decided to face their darkest hour. They collaborate and stage dramatic scenes of the violent deportation of 1200 immigrant miners on the exact day of its 100th anniversary. English friendly, starts at 19:00. Tickets available through @gooutcz. _____________________________________ #camppraha #citylife #prague #documentary #bisbee17

CAMP Praha

25 m široká projekce se zpětnou vazbou v reálném čase. Město jako živý organismus na výstavě v CAMPu! #motiondesign #urbanplanning #cities #prague #design #designmilk #designboom #rozehrajmesto #praha #architecture #iprpraha #camppraha

CAMP Praha

Tahle architektura není pro starý. V pátek se v CAMPu zastaví nizozemský designer Elger Blitz ze studia Carve a ukáže vám dětská hřiště o kterých se vám ani nesnilo. This architecture’s not for the old! On Friday we will welcome Dutch designer Elger Blitz of Carve Landscape Architecture who will show you playgrounds you’ve never even dreamed of. #architecture #architektura #carvelandscapearchitecture #carve #landscape #landscapearchitecture #playground #dutchdesign #design

CAMP Praha

Proč se Pražský hrad chová jako autista? Co má společného dystopické sídliště s módou? Jak se žije v ostravském ghettu? A co s pražskými bezdomovci? Wave Camp o vyloučených lokalitách už zítra! @croradiowave @karolina_ketmanova @epos_257 @veronikaruppert

CAMP Praha

Jak se změní Vidoule? Přijďte dnes od 16.00 na veřejné představení projektu. #studioreaktor #urbanism #park #vizualizace #visualisation #urbandesign #landscape

CAMP Praha

One room split by a projection screen, creating two completely different sets of spaces and experiences. The essence of what we’ve been trying to do at CAMP. @signalfestival @touchietouchie.love @haenkehaenke #architecture #performance #interiordesign #interior #design

CAMP Praha

CAMP is not only about architecture. See for yourself this weekend at @signalfestival. Link in bio. //// CAMP není jenom o architektuře. Přesvědčte se sami tento víkend na @signalfestival. Link v biu. #signalfestival #av #performance #sitespecific #dj #camppraha

CAMP Praha

Žáci 9. třídy základní školy během doprovodného programu výstavy Pře(d)stav si Prahu. V případě zájmu o účast vaší třídy kontaktujte edu@ipr.praha.eu #predstavsiprahu #camppraha #vystava #vzdelani #proskoly #praha #edu

CAMP Praha

Z Masaryčky na letiště? Dnes od 19.00 se budeme bavit o revitalizaci nádraží a jeho okolí. #vlak #sotous #nadrazi #revitalizace #brownfield #praha #rozvoj

CAMP Praha

What if your country was swallowed by the sea? With the harsh realities of climate change looming, the Pacific nation Kiribati must find a new solution for the survival of its people. Anote’s Ark, Sunday, 07/10, 19.00. #sundance #kiribati #anotesark #climate #climatechange #globalnioteplovani #zmenaklimatu #film #documentary

CAMP Praha

Stromy nebo domy? Auta nebo kola? Přijďte na komentovanou prohlídku výstavy, dnes od 18.00.

CAMP Praha

Včera nás v CAMPu navštívila Eva Jiřičná. S jakými dalšími osobnostmi byste se u nás rádi setkali?

CAMP Praha

Who doesn’t love the High Line? Tonight we’re screening a film about the @diller_scofidio_renfro project. #highline #nyc #landscape #urbanrenewal #highlinenyc

CAMP Praha

☕️🤓☕️🤓Na dnešní Mezinárodní den kávy jsme si připili skvělou Keňou od libereckých @nordbeans! Ještě máme několik posledních balení limitovaných edicí, tak se stavte. #internationalcoffeeday #coffee #kafe #kava #coffeday

CAMP Praha

Eva Jiricna, a true living legend, is coming to CAMP. There’s a few last tickets left for tomorrow’s discussion with international architects and urban planners. Get them before they’re gone. #architectureweek #architecture #architektura #urbanism #evajiricna #praha #prague

CAMP Praha

Just the time for @nordbeans coffee and @wallpapermag.

CAMP Praha

Intimní černobíle laděný poetický snímek What We Have Made znázorňuje stavbu, tak jak ji obvykle nebývá zvykem vidět. Staveniště je zde zobrazeno jako do detailu vystavěná divadelní scéna. Snímek nám tak umožňuje nahlédnout do mikrosvěta dělníků, kteří jsou v samotném procesu vzniku stavby často opomíjeni, přesto v ní hrají velmi důležitou roli. Muži nejrůznějších typů, stáří, barvy pleti, introvertní nováčci i ostřílení matadoři – ti všichni se tu každý den potkávají bez ohledu na počasí mezi lešením, jeřáby, míchačkami i u společného oběda. V sobotu od sedmi. #film #architecture #construction #architektura #blackwhite

CAMP Praha

Přijďte si zahrát! První komentovaná prohlídka výstavy už dnes od šesti.

CAMP Praha

V sobotu v CAMPu oslavíme #denarchitektury. Spolu s @agebrian se podíváme na výhled z vrchu Emauz, večer nás čeká taneční vystoupení a promítání filmu WHAT WE HAVE MADE. On Saturday we will celebrate the Day of Architecture. Urban walks, dance performance and a movie screening. Check out our facebook for more info! #architecture #architektura #prague #city #urban #camppraha

CAMP Praha

K prvním narozeninám jsme si nadělili zbrusu novou výstavu! For our first birthday, we got ourselves a new exhibition! #architecture #architektura #urbanismus #simcity #city #exhibition #game #gamification #narozeniny

CAMP Praha

IMAGINE PRAGUE. New interactive exhibition where YOU build the city! Will you create a futuristic metropolis or will you let let the city wither and die? #architecture #economicdevelopment #city #sustainableliving #resilience #simcity #gamification #urban #urbanism

CAMP Praha

Herní stoly, táhla a kostičky. Vžij se do role městského plánovače a Pře(d)stav si Prahu! Nová výstava od pátku 21. září. #game #city #simcity #prague #imagineprague #strategicplanning #urbanism

CAMP Praha

Blast from the past. As we prepare for our one year anniversary/exhibition opening we dug up this photo from a while back. Looks better now doesn’t it? #architecture #architektura #city #urban #urbanplanning #construction #reconstruction

CAMP Praha

Books books books! Loads of new reading material in our library. #architecture #architektura #bookstagram #bookshelf #bookworm #bookdesign #urbanism #urbanplanning

CAMP Praha

NEW EXHIBITION COMING SOON! #architecture #urbanism #prague #strategic #planning #sustainability #sustainableliving #resilience #economicdevelopment

CAMP Praha

We’re back next week! To start us off we’ll show you a documentary about a house. The Integral House. And a man who refused Gehry and Koolhaas and commissioned two young architects to build one of the most famous residential houses in North America. #architektura #architecture #integralhouse #toronto #jimstewart #koolhaas #gehry

CAMP Praha

Are you enjoying the summer? We’ll be back soon! The new season starts in a few weeks.

CAMP Praha

Horko? Plovoucí ostrov od architekta Marshalla Blechera a @fokstrot.dk. Foto: @airflix.dk a @gbgregg

CAMP Praha

Gone camping. We’re taking August off to do some interior work and to prepare for the next season. See you in September! #camppraha #camp #architektura #urbanismus

CAMP Praha

POZOR! Už jen dnes do 18:00 můžete podat připomínky k novému Metropolitnímu plánu u nás v CAMPu.

CAMP Praha

Tonight we’ll be talking about #plants and #architecture with the awesome @haenkehaenke !

CAMP Praha

Už jen poslednich pár dní si můžete u nás prohlédnout nový Metropolitní plán. Stavte se!// Last few days to check out the new Metropolitan plan at CAMP.

CAMP Praha

Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupuješ? Dokumentární film Bena Tučka, čtyři roky poté. Promítání a diskuze dnes v od 19:00! #plan #urbanism #urbanismus #architektura #politika

CAMP Praha

Did you know that originally there were supposed to be five Prager’s cubes instead of the current three? #tbt #architecture #archive #prager #architect

CAMP Praha

#zahrada #zahradajelek #ferdinadleffler #pagefive

CAMP Praha

Every day thousands of cats roam the streets of Istanbul. This is a story of seven of them. Public space through a feline perspective. Free screening tonight! #cats #architecture #publicspace #urban #jungle #istanbul #feline

CAMP Praha

Fantastic buildings that never were! Tomorrow we’ll be talking with Klára Brůhova about her new book Prague Visions. Check it out, it also has these amazing illustrations, done by @czechgranddesign winner @jan_sramek_kolouch #prague #pragensia #praha #czech #architecture #architektura

CAMP Praha

V518 vs. CAMP

CAMP Praha

#metropolitniplan #ipr #pagefive

CAMP Praha

Like father like son. Architect Adam Gebrian and his son Filip talking about their time spent in Barcelona. #architecture #architektura #gebrian #barcelona #urbanism #lecture

CAMP Praha

Every week different spot, different people, different part of town... our metropolitan container travels all over Prague to give you an idea what the new plan is all about. Next stop - Kobylisy. See you there! #metropolitniplan #prague #urbanplanning #architecture #iprpraha #camp #monumental #container #discussion

CAMP Praha

Got a great book from @oppenheimarchitecture yesterday for our library. Check it out! #architecture #archibooks #books #coffeetablebooks #urban #design

CAMP Praha

How can architecture and nature coexist? Tonight we will be talking with Miami-based architect Chad Oppenheim, winner of the current @cooperhewitt National Design Award. See you there! #architecture #architektura #oppenheim #urbandesign #design #housing #house #interiordesign

CAMP Praha

Appetizer - New Interiors for Restaurants and Cafés ☕🍽 #pagefive #appetizer #gestalten #welovecoffee

CAMP Praha

• urban planning hotspot in the heart of Prague • meeting place for architects, planners and citizens • gallery showcasing newest trends in housing • space for engaging the public • hub for brainstorming the future of cities • testing ground for new ideas and technologies • #camppraha #praha #prague #czech #czechrepublic #city #citylife #urban #modernist #brutalist #architecture #architektura #gallery #housing #innovation #urbandesign #urbanplanning #urbanismo

CAMP Praha

Talking about the new neighborhood in #Brno, three decades of redeveloping a former #Denver airport, as well as the future of autonomous vehicles in urban areas. The one and only @mjcivitas #architecture #architektura #city #urban #urbandesign #landscape #landscapearchitect #landscapearchitecture #civitas

CAMP Praha

Living in suburbias comes at a price! On Monday we are releasing a new study on how population density influences city economies. Authored by a former Prague mayor, together with leading architects and planners, it’s the perfect summer reading for all of you urban planning geeks out there.🤓😎🤓😎 #architecture #architektura #urban #urbanismus #booktip #kniha #knihy #krest #economics #city #mesto

CAMP Praha

An inspiring discussion with one of the greats - Santiago Calatrava! Go see his exhibition at @ghmp.cz

CAMP Praha

It was a pleasure to welcome fabulous Mark Johnson in CAMP! Thank you. #landscapearchitect

CAMP Praha

Něco se chystá! Sledujte @kovy_gameballcz a @jedensvetcz

CAMP Praha

Morning sunshine! How about a cookie and some cold brew to start your day? #coffee #kava #kafe #camppraha #architecture #architektura #cookie #urbandesign #coldbrew #batchbrew #nordbeans #znamsvoukavu

CAMP Praha

Querkraft architekten jsou autoři návrhu vídeňského komplexu, který počítá s 213 byty a veškerou občanskou vybavenost. Komplex se skládá ze sedmi jednoznačně rozlišitelných dřevěných domů, jejichž uspořádání vytváří různé druhy prostoru s širokými možnostmi jejich využití. Autoři v návrhu kladli velký důraz na propojení veřejného a soukromé lho prostranství, které se navzájem prolínají. #kruh #camppraha #querkraft #lecture #architektura #wien

CAMP Praha

Mark Johnson is an American landscape architect known for the revitalization of the Los Angeles river as well as the Stapleton airport in Denver. Now he’s taken on Brno! Listen to him speak at CAMP next week! #architektura #architecture #landscape #landscapearchitecture #denver #stapleton #urbandesign #prague

CAMP Praha

We’re excited! One of the world’s most famous architects - Santiago Calatrava - will stop by CAMP next week for an exclusive Q & A session! #architecturephotography #architecture #architektura #calatrava #urbanscape #trainstation #newyork #nyc

CAMP Praha

Everything you ever wanted to know about Prague. . . . . . . . . . . . . #architecture #camppraha #architektura #architecturephotography #architectureporn #city #citylife #urban #urbanscape #urbandesign #urbanphotography #modernist #modernistarchitecture

CAMP Praha

What do you think of CAMP? Thomas Krarup of @cobearchitects #camppraha #architecture #urbanplanning #cobearchitects #architektura #prague #praha

CAMP Praha

Taky berete kempí plecháček na výlety?

CAMP Praha

Kniha od @phaidonsnaps shrnující práci designéra a architekta Alvara Aalta. Finská ikona v prodeji v @page_five_ 🔝

CAMP Praha

Dnes večer: Thomas Krarup z COBE (DK) #cobearchitects #architecture #architektura #camppraha #praha #prague

CAMP Praha

Metropolitní kontejner každý týden jinde a pro Vás. Až do června po celé Praze #ipr #kontejner #camp #metropolitniplan #architecture #urbanplanning

CAMP Praha

Na prvním wavecampu jsme slyšeli třeba o projektu @illegaltaipei. Co by vás zajímalo příště?

CAMP Praha

S versatilkou CAMP to píše samo! K dostání u nás v bookshopu. #kohinoor #versatilka #architektura #architecture