#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Občanská vybavenost
Územní řízení

Zdravotnické zařízení Roztyly

Celý název:
Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením
Lokace:
Praha 11
Hrdličkova
Ryšavého
Kancelář:
Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.
Investor:
CRESCON, a.s.
Typologie:
Občanská vybavenost
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2018
Investice:
800 mil. Kč
Aktualizováno:
2. 5. 2024
Zdroj informací:
Ivan Kroupa architekti, s. r. o.
01/03

Architekti při návrhu řešení zohlednili charaktery struktury zástavby celého zájmového území, morfologii terénu, zájmy investorů a předpokládané zájmy dotčených osob či sdružení a především požadavky zdravotnického zařízení a osob se sníženou možností pohybu ve snaze navrhnout architektonicky silné řešení. Urbanistické a hmotové řešení vychází z jasného založení sídliště Horní Roztyly, dodržuje jeho strukturu půdorysnou i výškovou, navazuje na směry jeho vytyčení.

Objekt kliniky je v návrhu situován do exponované polohy při ulici Ryšavého, kde logicky uplatní svou funkci a svým objemem zpevní „nároží“, vytvoří základ, od kterého se rozvíjí celé území. Objekt kliniky má urbanistickou roli i v rámci širšího území ve struktuře města, jeho objem, dimenze jsou pro toto místo vhodné, neomezují zájmy okolí, hmota kliniky je využívána pro pohledové oddělení ulice Ryšavého.

Navazující domy pro osoby se zdravotním postižením ve třech lineárních objektech logicky klesají s terénem, svou obrácenou orientací (vzhledem ke klinice) jsou propustné a vzdušné směrem ke stávající zástavbě. Svojí výškou 4 NP navazují a srovnávají se s nižší zástavbou podél ulice Hrdličkova. Celý koncept navržené zástavby je mezi sebou provázán geometrickými vztahy generujícími vnitřní a vnější pobytové prostředí (vnitřní funkce interiérů, otevřený parter, lodžie na pomezí interiér–exteriér, zelené prostory mezi objekty a komunikační systém v kombinaci s veřejně přístupnými pobytovými prostory). Na stávající zástavbu sídlištního typu se urbanisticky váže v ulici Hrdličkova, směrem ke stávajícím řadovým domům je soubor oddělen parkem s terénním valem a výsadbou stromů. Toto území tvoří jak zelenou bariéru ke stávající zástavbě, tak propojení úrovní ulic Hrdličkova a Komárkova pěší komunikací s cyklostezkou.

Dvě základní funkce objektu kliniky jsou od sebe odděleny horizontálně „volným“ parterem („lázeňskou pasáží“), kterým je objekt kliniky propojen s domy pro osoby se zdravotním postižením. Parter je zásadním urbanistickým prvkem reprezentujícím celý soubor a přitahujícím pozornost nejen klientů zdravotnického zařízení a domů pro osoby se zdravotním postižením, ale též slouží jako kvalitní veřejný prostor pro širokou veřejnost. Jeho provozní, funkční, náplň by měla být provázána s celkovou funkcí areálu a otevřená veřejnosti. Parter je propojen vnějšími výtahy přístupnými pro veřejnost s oběma nižšími úrovněmi, pobytovými ulicemi mezi domy pro osoby se zdravotním postižením. Základním funkčním prvkem kliniky bude hemodialýza (cca 24 lůžek) se zázemím a odborné chirurgické a urologické ambulance, doplněné o ordinace různých odborností a rehabilitace ve 2. NP a parteru. V možném přímém napojení na provoz kliniky je umístěno patro s pokoji pro pobyt osob se zdravotním postižením, s vybavením pokojů pro osoby dlouhodobě nemocné. V suterénu jsou navržena dvě podlaží parkingu. Ve 2. NP se počítá s ambulancemi odborných lékařů a zázemím kliniky. Ve 3. NP je navrženo zázemí zdravotnického a provozního personálu kliniky a domů pro pobyt osob se zdravotním postižením.

Dům pro osoby se zdravotním postižením je rozdělen do tří hmot otevřených do stávajícího sídliště. V jednotlivých objektech jsou umístěny především malé jednotky optimalizované pro pobyt osob se zdravotním postižením ve složení 1+kk (v plošném standardu 30 m² – celkem 240 jednotek a 40 m² – celkem 62 jednotek) a několik jednotek 2+kk (v plošném standardu 50 m² – celkem 10 jednotek). Ve vstupních podlažích jsou umístěny společenské prostory obyvatel domu a místnosti pro personál. V suterénu jsou dvě parkovací podlaží s technickými místnostmi a sklady. Jednotky umístěné na terénu mají vlastní předzahrádku. Parter objektu podél ulice Hrdličkova je využit pro společné zázemí všech domů pro osoby se zdravotním postižením, je zde umístěna jídelna s kuchyní a trojice pronajímatelných jednotek pro přidružené funkce (služby, např. holič atp.).