#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Stavba

Revitalizace veřejného prostranství u OC Cíl

Lokace:
Praha 10 – Záběhlice
Kancelář:
Ti2 architekti
Investor:
MČ Praha 10
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
Q4 2013
Dokončení:
Q3 2019
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
MČ Praha 10
01/02

Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech minulého století jako jedno ze dvou center sídliště Zahradní Město. Ačkoli od té doby proběhla řada dílčích úprav, je v současnosti, po téměř půl století, nutná kompletní obnova prostranství. Za hranicí životnosti jsou zejména povrchy, obnovu potřebuje ale i městský mobiliář, který je buď zastaralý, nebo neodpovídá současným potřebám.

V rámci Strategie pro veřejné prostory a projektu Společně měníme se v roce 2013 rozhodla MČ Praha 10 zapojit do návrhu řešení veřejného prostoru u OC Cíl občany a zohlednit jejich požadavky v architektonických návrzích. Revitalizace veřejného prostoru v areálu OC Cíl se tak v té době stala vzorovým participačním projektem, do kterého byly již od počátku zapojeni místní obyvatelé.

Odevzdané studie našly řešení revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl a vítězný návrh byl v dubnu 2014 představen a prodiskutován s občany, kteří výslednou variantu podpořili. Základní myšlenkou nového návrhu bylo proto prostor sjednotit. Dát mu jednotnou, srozumitelnou a snadno zapamatovatelnou identitu, zohlednit požadavky všech věkových kategorií na kvalitu veřejného prostoru, nestavět žádné překážky, být bezbariérový.

Na základě toho vznikl koncept homogenní, mírně zvlněné plochy (krajiny), jejíž řád je promítnut do pomyslného rastru – mřížky. Navržené hlavní vodorovné osy A, B a C jsou zhruba ve směru západ–východ a navazují na osu Zahradního Města – ulici Jabloňovou a na pěší průchod v objektu rezidence. Navržené hlavní svislé osy 1, 2, 3, 4, 5 jsou zhruba ve směru sever–jih a navazují na osu pasáže OC. Vzdálenost mezi hlavními osami odpovídá rozměru třiceti dlaždic formátu 400 × 400 mm se spárou cca 5 mm a činí cca 12 150 mm.

K těmto hlavním osám jsou vztaženy veškeré navrhované objekty v řešeném území. Na křížení hlavních os je navržen základní modul o velikosti cca 6 × 6 m, v jehož středu budou vysazeny nové stromy (pod nimi je použita dlažba se zatravněnou spárou). V těsné blízkosti stromů a na volné ploše je pak umístěn nový městský mobiliář (segmentové lavičky, prvky nového veřejného osvětlení, odpadkové koše aj.), dřevěná podia s mlatovou plochou a herními prvky.

Celá plocha je primárně určena pro pěší pohyb (s občasným zásobováním okolních objektů vozidlem) a relaxaci (odpočinek, schůzka, hra dětí…). Avšak není zde opomenuto ani na pořádání různých krátkodobých akcí typu farmářské trhy, veřejné čtení u knihovny či sousedská setkání (pro jejich potřeby je navržen areálový vodovod a venkovní pítka).

Území je navíc upravováno s maximální snahou po plynulosti bez terénních zlomů. Celý prostor řešeného území je přístupný bezbariérově a plně respektuje parametry určené předpisy o užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístupy na všechny plochy jsou bezbariérové, bez schodů, v místech, kde jsou schody použity jako důležitý architektonický a prostorotvorný prvek, je vždy alternativní cesta po rampě.

Důležitým technickým aspektem tohoto návrhu je řešení nakládání s dešťovou vodou a princip vsakování. Odvodnění revitalizovaných zpevněných ploch je zprostředkováno skrz navržené zatravňovací skladby v okolí jednotlivých stromů (pod každým stromem je navrženo hutněné zasakovací štěrkové lože z drceného štěrku s propojením do štěrkového obsypu vsakovacích nádrží) či přes systém vybudovaných vsakovišť (uličních vpustí či dešťových svodů zaústěných do navržených vsakovacích nádrží), dimenzovaných dle srážek a odvodňované plochy.

Po opakovaných úpravách dokumentace v závislosti na nutnosti postupného vyjmutí vybraných pozemků ve vlastnictví soukromých subjektů z úprav veřejného prostoru, se kterými nedošlo k dohodě o spolupodílení se na revitalizaci prostoru, byla dne 30. 12. 2016 podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad MČ Praha 10. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 7. 2017 a následně byla podána žádost o stavební povolení, které bylo vydáno dne 11. 9. 2017. V současnosti je podepsána smlouva o dílo a je zahajována realizace, předpokládané dokončení je v r. 2019.