#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Poutní cesta VIA SANCTA

Celý název:
VIA SANCTA – obnova poutní cesty
Lokace:
Praha 19 – Kbely
Praha-Vinoř
Praha 9 – Vysočany
Kancelář:
23studio
Investor:
MČ Praha 19, MČ Praha-Vinoř
Autor:
Jan Pustějovský, Tereza Lemperová
Typologie:
Landscape
Stav:
Studie
Zahájení:
2018
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
23studio
01/03

Studie ověřuje možnost obnovy poutní cesty Via Sancta z Prahy do Staré Boleslavi v úseku Klíčov – Vinoř. Z původní poutní cesty se dochovala část historických objektů zastavení – výklenkových kaplí. Zbývající jsou doloženy pouze v archivních mapách, fotografiích. Samotná trasa se buď nedochovala, nebo byla překryta novodobými vrstvami. Studie navrhuje obnovení poutní cesty jako součást systému nemotorové dopravní infrastruktury (pěší, cyklistické, volnočasové trasy).

Při návrhu trasování byly sledovány následující cíle. Co nejvíce zohlednit historický průběh poutní cesty (např. sledováním historické stopy doložených cest). Trasa spolu s polohami zastavení (kaplí) umožňuje projít autentická místa původní poutní cesty. Co nejvíce navrhovanou trasu přiblížit stávajícím kaplím. Využít existující nebo aktuálně projektovanou infrastrukturu. Zatraktivnit související veřejná prostranství. Propojit jednotlivé prvky související sídelní zeleně v aktivní systém. Lokálně navrhnout atraktivnější alternativu k trase sledující původní průběh poutní cesty, umožňující např. zokruhování, zařazení do systému volnočasových pěších, cyklistických, turistických tras.

Trasa je „osazena“ atraktivními místy, body, prostranstvími, zejména ve spojení s pozicí dochované nebo doložené kaple. V řešeném rozsahu poutní cesty Via Sancta se nacházejí kaple 12 – 29 a dále několik více či méně navazujících veřejných prostranství a atraktorů.

Při návrhu míst na trase byly také stanoveny tyto cíle. Využít potenciálu některých míst na trase a vytvořit životaschopná a atraktivní veřejná prostranství. Vybavit jednotlivá místa pro různé aktivity (pouť, volnočasové aktivity, sport, sousedské akce, kulturní setkání, apod.). Jednotlivá místa tematizovat.

Místa související s dochovanou kaplí jsou organizována podle kompozice a souvislostí objektu kaple. Místa související s nedochovanou kaplí jsou předmětem drobných úprav veřejného prostranství. Jsou osazena replikou/maketou kaple, pokud možno v historicky autentické poloze. Studie jako alternativu navrhuje rovněž situování maket/replik kaplí v případě potřeby do nové, srozumitelné polohy. Osazení kaplí odpovídá v tomto případě novému místu a je podřízeno kompozici místa a novým souvislostem.

Architektonicko-umělecká forma nově realizovaných kaplí (maket) by měla být zcela soudobá a celou poutní cestu tak uvádět do soudobých souvislostí. Návaznost na původní kaple může zůstat pouze v ideové rovině. Objekty a místa by kromě sakrální funkce měly poskytovat také prostor pro soudobou uměleckou tvorbu (vč. alternativní, site-specific).