#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kanceláře
Dokončen

Visionary

Lokace:
Praha 7 – Holešovice
Plynární 1617/10
Kancelář:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Investor:
Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Typologie:
Kanceláře
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q3 2016
Dokončení:
Q3 2018
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
01/05

Budova je osazena v exponované nárožní pozici ulic Argentinská a Plynární a je symbolickou branou do rozsáhlého transformačního území - brownfieldu bývalého nádraží Praha Bubny.

Administrativní objekt s kapacitou 25 000 m2 HPP má jednoduchý kubický objem s akcentovaným nárožím do Argentinské ulice. Díky půdorysnému konceptu ve tvaru písmene H si budova v parteru objektu vytváří pobytovou krajinu s přesahem do širšího veřejného prostoru. Venkovní pobytové prostory jsme přenesli z parteru i do samotné budovy. V každém patře jsou pro zaměstnance k dispozici venkovní terasy s jednotným konceptem zeleně vysazené v bílých květnících. Tento koncept graduje směrem do Plynární ulice, kde je fasáda perforována sestavou exterierových lávek propojující obě části budovy. Vzniká tak vertikální krajina odrážející život uvnitř budovy.

Pozemek se nachází v severovýchodním cípu rozvojového území Praha - Bubny. V minulosti byla na toto území zpracována řada urbanistických studií, které shodně potvrdily obrys budoucího bloku vymezeného ulicemi Argentinská, Plynární, Železničářů, Poupětova (v prodloužení stávající ulice Poupětova přes ul. Argentinskou). V současnosti je dokončena první etapa - administrativní budova Visionary s 25 000 m2 HPP. Budova je tvořena dvěma sedmipatrovými hmotami propojenými středovým šestipatrovým krčkem, ve kterém je v přízemí umístěna průchozí recepce. Výrazné vykonzolování objektu do Plynární ulice je reakcí na trasu horkovodu, který nesměl být dotčen spodní stavbou.

Dlouhé hmoty fasád do ulic Argentinská a Železničářů jsou členěny pomocí zapuštěných teras. Vznikají tak venkovní pobytové plochy doplněné o vzrostlou zeleň, která se na fasádě uplatňuje i z dálkových uličních pohledů. Fasády objektu tvoří lehký obvodový plášť skládaný z jednotlivých modulů. Členění fasád reaguje na jednotlivé světové strany, stejně jako skleněné vertikální lamely, které fasády přistiňují. Střechy objektu jsou řešeny jako relaxační zóny pro zaměstnance budovy, na střeše západní věže je po obvodu umístěna běžecká dráha. Funkční náplň objektu je administrativní, doplněná v parteru o obchodní jednotky, restauraci a mateřskou školku.

Severní nádvoří tvořící vstupní předprostor je osazeno cortenovými květníky se stromy a okrasnými travinami. Jižní nádvoří je více pobytové, pražská mozaika je doplněna pochozími dřevěnými palubami a místo tradičních laviček jsou pro sezení navrženy vyvýšené dřevěné platformy. Pro osvěžení v letních měsících je na nádvoří umístěn nenápadný vodní prvek, kdy voda tryská přímo z dlažby a zase v ní mizí. V místě druhé etapy výstavby, která v budoucnu uzavře strukturu do kompaktního městského bloku je navržena parková úprava.

Vstupní recepce je řešena jako prostor otevřený přes dvě podlaží, propojený točitým schodištěm s výraznou spirálovou geometrií z železobetonu. Recepce a společné prostory domu jsou sjednoceny podlahou z bílého litého terazza.