#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Dokončen

Panorama Kyje

Celý název:
PanorPanorama Kyje VII. - VIII.
Lokace:
Praha 9 – Kyje
Sicherova
Kancelář:
EKOSPOL a.s.
Investor:
EKOSPOL a.s.
Typologie:
Bydlení, Rozvojové území
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q4 2015
Dokončení:
Q4 2018
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
EKOSPOL a.s.
01/04

Panorama Kyje VII. Navrhovaný bytový areál urbanisticky navazuje na sousední lokalitu „Panorama Kyje I“ a pokračuje v jejím kompozičním schématu. Navržené objekty svou hmotou korespondují s okolní stávající zástavbou. Objekty K a L jsou čtyřpodlažní, objekt M má páté ustoupené podlaží. Panorama Kyje VIII. Z hlediska urbanistického předmětné bytové domy N a O, a s nimi spojená infrastruktura, navazují na předchozí etapu této lokality, kterou jsou bytové domy K, L, M, včetně technické a dopravní infrastruktury. Oba dva bytové domy jsou situovány kratší stěnou kolmo na prodlouženou komunikaci Sicherova, přičemž delší obvodové stěny jsou přibližně rovnoběžně s posledním stávajícím bytovým domem v lokalitě „Panorama Kyje I“. S ohledem na stávající bytové domy byl na ně navazující bytový dům O navržen pouze jako čtyřpodlažní. Objekt N má nadzemních podlaží pět, přičemž 5.NP je podlažím ustoupeným. Předmětné bytové domy mají příčný nosný systém na podnoži hromadných garáží v 1. suterénním podlaží. Zastřešení obou bytových domů je navrženo plochými střechami. Prostor nad podzemními garážemi, v úrovni 1. nadzemních podlaží, bude zčásti využíván jako terasy, a stejně tak poslední ustoupená podlaží budou z části využíváno jako terasy. Materiálově a barevně jsou domy řešeny obdobně jako v předchozích etapách v lokalitě „Panorama Kyje“. V daném území je zvýšená hladina hluku převážně ze severovýchodu, a proto je vnitřní uspořádání navrhovaných bytových domů řešeno částečně charakterem bariérového domu. Většina obytných místností je orientovaná na jihovýchod či jihozápad. Zbývající obytné místnosti orientované k hluku jsou opatřeny balkony s akustickým zasklením.