#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Infrastruktura
Studie

Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova

Celý název:
Sluneční náměstí
Lokace:
Praha 13
Sluneční náměstí
Kancelář:
ARCHUM architekti s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha, MČ Praha 13
Autor:
Filip Ponechal, Michal Petr, Šimon Vojtík, Veronika Hoczmannová, Veronika Vítková, Žanna Bilecka
Typologie:
Infrastruktura, Landscape, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q3 2019
Aktualizováno:
17. 3. 2021
Zdroj informací:
archum.cz
01/07

Studie je zpracována jako podklad pro rozhodování v území v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, pro Plán revitalizace části řešeného území a pro koordinaci zájmů v řešeném území.

Řešené území zahrnuje pás veřejných a nezastavěných prostranství vymezený ulicemi Sluneční náměstí a V Hůrkách (s výběžkem parku „Malého prince“ Suchý vršek), pokračující ulicí Seydlerovou až k ulici Na Zlatě.

Studie člení řešené území na stavební bloky a veřejná prostranství. Nejvýznamnějším veřejným prostranstvím je samotné „Sluneční náměstí“ v kompozičním středu území. Navrhujeme uzavření západní fronty náměstí budovou základní umělecké školy (kompoziční protiváhou ke kostelu sv. Prokopa a poliklinice), propojení s předprostorem radnice pomocí pobytového schodiště a celkové zobytnění náměstí stromořadími, boskety a vodním prvkem.

Ostatní veřejná prostranství – „Park Malého prince“, „Korzo Sluneční náměstí – Hůrka“ a „Korzo Seydlerova“, které uzavírá řešené území z východu – navrhujeme obecně více propojit s okolím (zejména pomocí příčných vazeb) a doplnit o vzrostlou zeleň (stromořadí, boskety, solitérní stromy), městský mobiliář a další prvky (přístřešky a stánky, vodní a herní prvky).