#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Kultura
Studie

Muzeum železnice a elektrotechniky

Celý název:
Muzeum železnice a elektrotechniky Národního technického muzea
Lokace:
Praha 8 – Nové Město
Husitská
Investor:
Národní technické muzeum
Typologie:
Kultura
Stav:
Studie
Zahájení:
2025
Dokončení:
2028
Investice:
1,68 mld. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Národní technické muzeum
01/05

Celek Masarykova nádraží představuje nejstarší a nejrozsáhlejší ucelený soubor historických železničních staveb v České republice a je významnou kulturní památkou ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. Vzhledem k historickému charakteru areálu se nezbytné stavební úpravy stávajících objektů navrhují s respektem k jejich památkové hodnotě a s využitím co největšího podílu historických konstrukčních systémů a stavebních prvků. Řešené území se nachází v památkově chráněných objektech bývalého lokomotivního depa Masarykova nádraží a navazujících plochách kolejiště.

Cílem je zachovat podstatnou část areálu včetně stávajících provozních budov, areál doplnit novostavbami s ohledem na dosažení požadovaných kapacit a vybudovat v něm Muzeum železnice a elektrotechniky Národního technického muzea. K tomuto účelu budou jednotlivé objekty areálu stavebně upraveny tak, aby bylo možno po dokončení celkové rekonstrukce areál plně zpřístupnit veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jednotlivé objekty jsou klasifikovány jako kulturní památka, bude rekonstrukci věnována náležitá pozornost, včetně důrazu na zachování dobových stavebních a technických prvků a součástí. Interiérové prvky jednotlivých objektů budou též využity, z části zachovány a rekonstruovány do původního vzhledu. Návrh řešení je koncipován jako rekonstrukce původních budov s vložením jasně hmotově a materiálově prezentovaných moderních dostaveb.

Výraznější novostavby, sloužící k navýšení funkční expoziční plochy, musí plně respektovat historickou hodnotu areálu a zároveň areál doplnit o hodnotný prvek moderní architektury. Pro vlastní novostavby je primárně počítáno s využitím nyní nezastavěných ploch, včetně zastřešení meziprostoru nad stávajícím venkovním kolejištěm. Realizované novostavby nesmí omezit expoziční využitelnost současných volných ploch, citlivě doplňovat současné objekty a zároveň být prvky respektujícími současné architektonické trendy, které přispějí ke zvýšení originality areálu. V rámci železniční expozice je nezbytné počítat s užitnou přestavbou kolejiště, modernizaci přesuvny a jejich funkčím napojením na trať SŽDC.