#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Územní řízení

Polyfunkční dům Kamýk

Lokace:
Praha 12 – Kamýk
Vosátkova
U Kamýku
Kancelář:
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
Investor:
Trigema a.s.
Typologie:
Bydlení, Obchod
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2016
Investice:
1,39 mld. Kč
Aktualizováno:
13. 12. 2021
Zdroj informací:
Trigema Development s.r.o., praha12.pirati.cz
01/03

Jedná se o nový bytový dům tvořený dvěma výškovými věžemi na společné podnoži tvořené obchodními prostory ve stopě stávajícího objektu občanské vybavenosti. Projekt plánované revitalizace a dostavby objektu je plně v souladu s územním plánem a politikou rozvoje Hl. města Prahy. Jeho realizací dojde k obnově zastaralého objektu občanské vybavenosti do podoby moderního nákupního centra s doplněním nových bytových jednotek. Dostavba bytů je v souladu s přirozeným rozvojem města a respektuje zásady Magistrátu HMP a Institutu pro plánování a rozvoj města Prahy (IPR) o zahušťování zástavby, což je zřejmá nutnost vzhledem k potřebě využití stávající dopravní a technické infrastruktury. Součástí projektu přestavby obchodního domu je i regeneraci přilehlého parku včetně zlepšení návazností zpevněných ploch na okolní uliční síť, dostavba pavilonu mateřské školky se služebními byty, rekonstrukce a rozšíření sousedního parkoviště s lepším napojením do ulice Zárubova. Počet obyvatel – Projekt počítá s vytvořením 187 bytových jednotek, které umožní bydlení pro zhruba 402 osob. Toto předpokládané navýšení počtu obyvatel v souvislosti s projektem zatíží okolí jen nevýznamně a to jak z dopravního pohledu, tak z pohledu sociálního, což dokládají všechny nezávislé studie. Parkování – Nové byty vytváří i potřebu umístění nových parkovacích stání. Parkování v klidu pro nové rezidenty požadované pražskou legislativou je plně zajištěno v rámci objektu v podzemních podlažích. Stávající veřejné parkoviště bude rozšířeno o další veřejná parkovací místa, která rozšíří nabídku parkování v lokalitě.

Školka – Součástí projektu je zároveň novostavba mateřské školy v blízkosti objektu Polyfunkčního centra Kamýk v návaznosti na stávající strukturu školských zařízení v rozvojové ploše řešeného území. Mateřská škola bude zajišťovat pokrytí kapacitní potřeby nejen nových majitelů bytů, ale nabídne i dostatek míst pro stávající rodiny v okolí projektu. Služební byty – ve 2 patrech objektu mateřské školy bude realizováno 8 služebních bytů pro využití Městskou částí Prahy 12 a to např. pro potřeby nových pracovníků v oblasti školství, městské policie apod. Park – Projekt řeší zároveň rehabilitaci zelených ploch mezi ulicemi Zárubova a U Kamýku. Plocha bude postupně rozčleněna na nové náměstí při autobusových zastávkách a novými obchody, zelenou relaxační plochu střiženého trávníku a prostorem pro volnočasové aktivity a dětské hřiště. Pošta – společnost Trigema bude aktivně spolupracovat na dohodě s Českou poštou s.p. na doplnění další pobočky pošty v lokalitě. V případě úspěchu lze, po dohodě s Městskou částí Praha 12, částečně Pozemek pod stávajícím parkovištěm Billy – Stávající majitel objektu se již řadu měsíců snaží tento pozemek od HMP odkoupit z důvodu, že toto parkoviště bylo pro potřeby zákazníků supermarketu zkolaudováno a aktuálně nemá v zásadě žádného aktivního správce. Získáním pozemku by bylo jasně určeno vlastnictví a tedy odpovědnost za opravy a údržbu parkoviště, která dnes není zajištěna. Jak stávající majitel objektu, tak společnost Trigema opakovaně deklarovali, že toto parkoviště vždy zůstane výhradně pro potřeby zákazníků supermarketu tak, jako je tomu nyní. Neplánuje se žádné jiné využití tohoto pozemku!

Okolí projektu – ve spolupráci s MČ P12 jsme v rámci projektu připravili požadované úpravy okolí a to jak stávajících komunikací, tak obnovy pěších tras v přilehlé zeleni. Nedojde však k žádné úpravě ve smyslu zjednosměrnění stávajících ulic. Naopak předpokládáme doplnění ploch pro volnočasové aktivity obyvatel Kamýku – o konkrétní podobě těchto ploch budeme hovořit jak se zástupci MČ P12, tak se stávajícími obyvateli. Prostor před objektem bude revitalizován na úroveň odpovídající významu místa – tedy přirozeného lokálního centra uzpůsobeného pro setkávání a pobyt obyvatel městské části. Ceny bytů v okolí – Obavy stávajících obyvatel o znehodnocení jejich bytů se na příkladu podobných projektů jeví jako zcela lichá. Příklady ukazují, že obnovou vybavenosti prostředí úpravy veřejného prostoru naopak stávající nemovitosti významně zvyšují svoji hodnotu.