#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Dokončen

Generel veřejných prostranství Prahy 10

Lokace:
Praha 10
Kancelář:
UNIT architekti s.r.o.
Investor:
MČ Praha 10
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2014
Dokončení:
Q2 2017
Investice:
530 tis. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
UNIT architekti s.r.o.

Generel veřejných prostranství je důležitou dohodou o budoucím směřování rozvoje veřejných prostranství a jejich obytném potenciálu v Praze 10. Snaží se mapovat jejich současné využití (organizaci území, systém zeleně či dopravy apod.), určit přirozená centra lokalit a jejich atraktivitu pro lidi (stanovit typologii veřejných prostranství a určit tak charakter a význam v rámci celkového systému), či naopak určit jejich případné limity (dané např. jejich nedostatečnou prostupností, anebo naopak přílišnou otevřeností) a nabízí způsoby, jak s místy pracovat tak, aby přispěly ke společenskému vývoji města a celkovému zkvalitnění veřejných prostranství, ve kterých se lidé každodenně pohybují.

Kromě toho generel reaguje na aktuální potřebu plánování investic do veřejných prostranství, protože jejich revitalizace se v poslední době dostaly do popředí zájmů jak města, tak jeho obyvatel. Proto se při jeho tvorbě dbalo na to, aby byl generel v souladu nejen s politikou rozvoje městské části, ale také s tezemi Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, do tvorby byli navíc zapojeni jak odborníci, tak veřejnost.

Tento zásadní dokument, jehož čistopis schválilo zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 16. 20. 2017 ze dne 12. 6. 2017, je svým zaměřením i rozsahem zcela ojedinělým v rámci České republiky a bude v následujících letech sloužit jako základní podklad pro rozhodování o rozvoji veřejných prostranství v Praze 10.

Dílčí generel rozvíjí koncepci generelu veřejných prostranství městské části Praha 10, stanovuje podrobnější pravidla pro náplň a využití jednotlivých prostorů. Vzhledem k urbanistickým specifikům lokality Nových Vršovic (řešená lokalita je vymezena ulicemi Ruská – Bělocerkevská – Vladivostocká – Litevská) se soustředí i na prostory v bezprostředním okolí domů a stanovuje podmínky pro jejich využití nejen jako veřejná prostranství, ale i soukromé zahrady a dvory. Koncepce řešení byla projednána s místními obyvateli v rámci dvou plánovacích setkání.

V listopadu 2016 proběhlo první setkání (workshop) s názvem „Přijďte naplánovat okolí svého domu!“. Následně pak v květnu 2017 navázalo druhé setkání s občany s názvem „Přijďte diskutovat o tom, co zlepšit ve vašem okolí!“, kde byly prezentovány výsledky sběru dat z minulého setkání a zároveň byl představen návrh dílčího generelu „Nové Vršovice“.

Výstupy z analýz a rozborů řešeného území formou místního průzkumu a podněty občanů, které zazněly na obou workshopech, byly architekty vyhodnoceny a promítnuty do návrhu dílčího generelu veřejných prostranství „Nové Vršovice“. Čistopis dílčího generelu byl dokončen v říjnu 2017.

Dle generelu veřejných prostranství Prahy 10 je možné na území MČ Praha 10 stanovit cca 7 dalších lokalit s nejednoznačným vymezením veřejných prostranství. V blízké době lze předpokládat započetí dalších vytypovaných míst a jejich komplexní dokončení v několika málo letech.