#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Polyfunkční soubor „PODĚBRADSKÁ“

Lokace:
Praha 9 – Vysočany
Poděbradská
Architekt:
V. Martínek, P. Veverka
Investor:
CENTRAL GROUP a.s.
Spolupráce:
E. Koláčková, P. Jambor, R. Pavlík, L. Monhart, L. Režný
Typologie:
Bydlení, Kanceláře, Mixed-use, Obchod, Veřejné prostranství
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2021
Dokončení:
2024
Investice:
1,5 mld. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
CENTRAL GROUP a.s.
01/04

Vlastní pozemek je z hlediska urbanistického rozlehlý skladový areál, jenž je stále v provozu. Z hlediska širších vztahů a hlukové zátěže od velmi frekventované ulice Poděbradská bylo vyhodnoceno, že bude rozvinut stávající koncept nové zástavby v okolí. Podél jižní hranice je navržena podélná pětipodlažní hmota domu „A“ s lokálními akcenty dvou desetipodlažních věží. Tato hmota vytváří bariéru, která odcloňuje zbylé území od hlukové zátěže. Na něm jsou navrženy tři domy B, C a D se severojižní osou hmot, která je optimální jak s ohledem na oslunění co největšího počtu jednotek v nich se nacházejících, tak s ohledem na vytvoření co největší plochy zeleně. Dům B a C mají hlavní hmotu šestipodlažní (šesté podlaží je ustupující) s tím, že dále z ní vystupují tři sedmipodlažní hmoty a jedna dvanáctipodlažní u severní strany. Dům D má také hlavní hmotu šestipodlažní (šesté podlaží je ustupující) s tím, že dále z ní vystupují dvě sedmipodlažní hmoty.

Dopravní napojení je s ohledem na velikost lokality a na stávající dopravní situaci řešeno dvěma vjezdy. Jeden vjezd je situován v jihozápadním cípu a ústí do ulice Poděbradská. Ta je bohužel již nyní tak dopravně zatížená a směrem od křižovatky s ulicí Freyova tak zahlcená, že vytvoření druhého vjezdu bylo téměř nutností. Druhý vjezd je situován při severní straně do plánované komunikace v ulici Pod Harfou. Tyto dva vjezdy jsou spojené páteřní a jedinou komunikací lokality, jenž vede za domem A a pak mezi domy C a D. Vjezdy do garáží objektů jsou situovány s ohledem na svažitost pozemku směrem k severu vždy na severních stranách domů. S ohledem zachování co nejvyššího podílu zeleně v lokalitě byla snaha co nejvíce zoptimalizovat a zredukovat plochu komunikací s tím, že zároveň bude zajištěna dostatečná rezerva parkovacích stání na povrchu.

V celém areálu budou realizovány sadové úpravy. Nejvýraznější část bude lokalizovaná na svahování mezi domy B a C, v zeleni mezi domem A, B a C, dále budou osazeny stromy s keřovou podsadbou do dělících pruhů mezi parkováním podél vystupujících hmot podzemních podlaží osázeny popínavé keře, Mezi domy B a C bylo také díky optimalizaci komunikací možné navrhnout rozsáhlé dětské hřiště přístupné pojízdným chodníkem, jenž se napojuje na chodníky jak za domem A, tak do ulice Pod Harfou. Tento chodník je pojat jako pěší zóna mezi těmito objekty, bude doplněn alejí stromů a bude spolu s dětským hřištěm vytvářet oddychové místo celé lokality.