#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Nová Ruzyně

Celý název:
Podkladová studie pro změnu územního plánu rozvojového území Ruzyně – Nová Ruzyně
Lokace:
Praha 6 – Liboc
Kancelář:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
Investor:
MČ Praha 6
Typologie:
Bydlení, Transformační území
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2017
Dokončení:
Q1 2019
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
01/03

Záměr představuje vizi postupné transformace uzavřených, převážně halových, areálů na lokální městské centrum s atributy kvalitního udržitelného urbanismu živé městské čtvrti. Tato nová městská struktura v podobě převážně rezidenčních polouzavřených bloků s jasně definovanou hierarchií veřejných, poloveřejných, polosoukromých a soukromých prostorů zároveň zvýší prostupnost území a umožní tak snadný přístup na přilehlé zelené plochy Divoká Šárka a obora Hvězda.

Uliční síť je tvořena na principu tzv. posuvných úběžníků. Cílem navrhované městské struktury není vytvořit monotónní uliční prostory stejné šířky, jež směřují do nekonečné dálky. Naopak, cílem je umožnit obyvatelům i procházejícím občanům postupné objevování sekvencí jednotlivých prostorů a ulic.

Transformace tohoto území na kompaktní část města představuje potenciál pro rozvoj městské struktury jak z hlediska posílení složky bydlení ve vnitřním (dle ÚAP – modernistickém) prstenci města, tak i posílení složky vybavenosti, což je v souladu s územně plánovacími i strategickými dokumenty hl. města Prahy.

Současná podoba platného územního plánu velmi omezuje způsob využití řešeného území převážně na výrobu, služby, skladování a distribuci a neumožňuje využití pro kombinaci převážně rezidenčních funkcí a související vybavenosti. Změna územního plánu (Z 2841), pro kterou bylo ke dni 30. 3. 2017 schváleno zadání a jejíž návrh bude projednáván na základě této podkladové studie, je prvním a nezbytným krokem k započetí transformace řešeného území.

Návrh studie pro transformaci území Nová Ruzyně umožňuje realizaci kompaktní blokové zástavby o výškách adekvátně reagujících na stávající okolní zástavbu. Racionalizací tvarů a rozmístění funkčních ploch, změnou míry využití a umístěním ploch pro veřejnou vybavenost návrh umožňuje do budoucí zástavby začlenit všechny prvky potřebné pro vznik živoucí části města, tedy nejen funkce bydlení (jež je dominantní) a pracovní příležitosti, ale i občanskou vybavenost včetně pozemků pro základní i mateřské školství.