#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Kanceláře
Stavba

Kancelářský dům Rohanské nábřeží

Celý název:
Blok Sokolovská, Rohanské nábřeží – Etapa 1 – kancelářský dům
Lokace:
Praha 8 – Karlín
Sokolovská
Rohanské nábřeží
Kaizlovy sady
Kancelář:
Architekti Headhand s.r.o.
Investor:
Mudi a.s.
Typologie:
Kanceláře, Obchod, Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2020
Dokončení:
2024
Investice:
400 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Architekti Headhand s.r.o.
01/02

První etapou výstavby je kancelářský dům půdorysného tvaru U situovaný k ulici Rohanské nábřeží. Výhledovou etapou výstavby je bytový dům, který naváže na kancelářský dům a dotvoří tak polyfunkční uzavřený městský blok s komerčním parterem a veřejně přístupným vnitřním dvorem.

Prostorové a hmotové uspořádání bloku je navrženo tak, aby navazovalo na stávající uliční čáry, které jsou v území jednoznačně definované. Navržený blok odpovídá svým měřítkem a proporcemi okolní zástavbě a vhodně ji doplňuje. Kancelářský dům navazuje svou hmotou na současné převážně kancelářské budovy většího měřítka, které lemují městskou třídu Rohanské nábřeží. Budoucí bytový dům (výhledově) naváže svým prostorovým uspořádáním na funkcionalistické bytové domy z 20. a 30. let minulého století.

Kancelářský dům má celkem 5 nadzemních podlaží plných, jedno střešní ustoupené a dvě podzemní podlaží. Dům tradičním pojetím fasády odkazuje na slavné pražské obchodní domy u důležitých městských tříd. Obchodní parter v přízemí domu je odlišen od zbytku domu materiálově i proporčně, fasáda je tvořena velkými skleněnými výkladci, horizontální kompozice parteru je akcentována římsou.

Hlavní vstup domu je umístěn na střed osově souměrné severní fasády při ulici Rohanské nábřeží. Hmota domu je v tomto místě ustoupena a pro zdůraznění vstupu opatřena markýzou plynule navazující na římsu parteru. Fasáda vyšších podlaží je členěna pravidelným rastrem prostorových sklocementových dílců tvořící pilastry a nadpraží oken. Na pilastry se uplatní světlý šedý odstín s hrubou povrchovou úpravou a na nadpraží tmavší šedo-zelený odstín dílců s hladkou úpravou. Pilastry probíhají od římsy parteru až po korunní římsu, kterou je dům zakončen v 5. NP a pohledově odděluje ustoupené střešní podlaží. Obě exponovaná nároží domu přiléhající k Rohanskému nábřeží jsou tvarově zaoblena. Střechy domu v 5. NP jsou řešeny jako extenzivní zelené a z části jako pobytové.