#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Veřejné prostranství
Dokončen

Park Grébovka

Celý název:
Revitalizace předprostoru parku Grébovka
Lokace:
Praha 10 – Vršovice
Kancelář:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Investor:
MČ Praha 10
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2017
Dokončení:
2020
Aktualizováno:
15. 10. 2021
Zdroj informací:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
01/02

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Rybalkova, Charkovská, Na Královce, resp. Košická. Jde o prostor jednoho ze tří vstupů do Havlíčkových sadů ze severní, resp. východní hranice parku. V současné době jde o prostor s nejasným charakterem. Je neupraveným místem periferního typu, průchozím prostorem nevyzývajícím k setrvání a nevyužívajícím svůj skrytý potenciál vzhledem ke svému umístění.

Z hlediska urbanistické koncepce návrhu revitalizace předprostoru parku Grébovka jde převážně o potvrzení principů v území již skutečně existujících, případně zatím jen latentně přítomných. Řešení vychází z místních konkrétních urbánních a krajinných specifik a navrhovaná forma je snahou o jejich zřetelné dotvoření. V kontextu urbanistického vývoje této části Vršovic se nedá hovořit o radikálním řešení.

Návrh se snaží najít v roztříštěném předprostoru Havlíčkových sadů opěrné body, zjevnou kvalitu a jejich pomocí nově definovat veřejný prostor. Území je řešeno jako samostatně chápaný celek. Cílem je dnes málo využívanému veřejnému prostoru vrátit jeho atraktivitu, vrátit život na veřejné prostranství. Snahou je najít hranici mezi městským chápáním parkových ploch a městskou zástavbou. Tato hranice je zviditelněna pomocí jasněji stavebně určených prvků – opěrné zdi a úprav zpevněných ploch. Návrh revitalizace staví nově budovaný charakter na kontrastu mezi parkem a řešeným předprostorem a posilňuje „městskost“ prostoru zrušením travnatých ploch, které stěží mohou čelit značnému množství pěších směrů procházejících skrz území. Zároveň je důležité vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od sousedního parku.