#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Obchod
Studie

Dům sociálních služeb Jarov

Lokace:
Praha 3
K Lučinám
Kancelář:
FADW, s.r.o.
Investor:
MČ Praha 3
Typologie:
Obchod, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2016
Investice:
214 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
FADW, s.r.o.
01/04

Dům sociálních služeb je instituce sloužící různým skupinám občanů, její budova musí být moderní, funkční, ale především přístupná a flexibilní pro potřeby svých klientů i místních obyvatel. Netvoří uzavřenou komunitu, ale snaží se naopak otevřít svému okolí a působit jako samozřejmá součást městského prostředí, kde je vítán každý návštěvník. I architektura a vzhled celého objektu musí korespondovat s touto myšlenou. Velký důraz je proto kladen na řešení vstupních partií i celého souvisejícího parteru, na místa, kde se klienti, uživatelé i kolemjdoucí přímo a nejčastěji konfrontují s architekturou domu.

Celá plocha přízemí - parteru - je místem, kde všichni přicházejí do přímého styku s jeho tvarováním, materiály, strukturou povrchů stěn. Parter je proto pojat jako příjemná, členitá, barevná stuha, formující rozhraní mezi domem a exteriérem, s oblými tvary, provedená v příjemných přírodních materiálech. Jednotlivé záhyby stěny parteru slouží jako vstupy pro různých částí objektu a člení plochu na oddělené funkční celky - prostory určené pro klienty a jejich setkávání s příteli, či rodinnými příslušníky, kavárnu, komunitní centrum, služby, ordinace či kanceláře správy.

Objekt je umístěn na částečně zastavěných pozemcích v sousedství obytné zástavby a základní školy Chmelnice. Stávající zástavba okolí je tvořena objekty uspořádanými do liniové zástavby po vrstevnicích. Navrhovaný domov seniorů je tvořen kombinací rozličně tvarovaných hmot, s převažující horizontální orientací fasád vyšších podlaží a materiálově i barevně kontrastním vstupním podlažím.

Volba umístění objektu v lokalitě je vedeno snahou ponechat co možná největší souvislou plochu pozemků nezastavěnou. Byla proto zvolena co nejkompaktnější hmota, která je výhodná i vzhledem ke krátkým provozním trasám v objektu. Z uvedených důvodů je objekt umístěn v západní části pozemků, převážná část volné plochy ve východní části tak zůstává zachována jako veřejná zeleň, včetně vzrostlých stromů. Umístěním objektu u západní hrany pozemků také vzniká šance na vytvoření malého náměstí - zklidněné plochy, která se bude rozkládat od parteru domu sociálních služeb, kolem předprostoru školy, až ke křížení ulic "V Domově" a "K Lučinám". Spolu s upraveným dopravním řešením, které přinese zklidnění lokality může vzniknout příjemné lokální centrum, což může podpořit i vhodný výběr doplňkových služeb v nebytových prostorech v budoucím domě sociální péče (kavárna, služby péče o tělo apod.).

Pocitově lehké, částečně prosklené přízemí kontrastuje s více uzavřenými a plnými fasádami vyšších podlaží, jež obsahují ubytovací jednotky. Výrazná architektonická myšlenka projektu je bílý objem 3 pokojových podlaží "vznášející" se nad terénem. Typická podlaží jsou navržena z větší části v bílé omítce, v plochách mezi podlažími je opět využito dřevěného obkladu. Barevnou kompozici oživují výrazné barvy meziokenních pásů.