#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Mixed-use
Územní řízení

Polyfunkční objekt BATT

Lokace:
Praha 8
Sokolovská
Pod Plynojemem
Kancelář:
DOMI s.r.o. Architektonický a inženýrský atelier
Investor:
Fyzická osoba
Projektant:
AED PROJECT, a.s.
Typologie:
Mixed-use
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2020
Aktualizováno:
2. 6. 2021
Zdroj informací:
DOMI s.r.o. Architektonický a inženýrský atelier
01/02

Projekt řeší malou parcelu na pomezí Karlína a Libně, na nároží ulic Sokolovské a Pod Plynojemem. Dle územního plánu spadá pozemek do plochy s funkčním využitím „všeobecně smíšené“. Navrhovaný objekt je polyfunkční. Je splněna podmínka, že jedna funkce nesmí přesáhnout 60 % z celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

První dvě podlaží jsou věnována výstavním plochám, další čtyři podlaží budou pronajímatelné nadstandartní rozvolněné kanceláře. Mohou se provozovat jako halové, nebo je možné je rozdělit na menší jednotky. V horních patrech bude školicí středisko. Každé podlaží je vybaveno příslušenstvím. Skladové plochy jsou v suterénu.

Pražské stavební předpisy podporují kompaktní město. Šetří se tím nároky na infrastrukturu a dopravní propojení. Touto zástavbou bude doplněn blok a zmizí nevzhledné slepé štíty sousedních domů, které kazily vzhled důležité městské křižovatky. Sousedící domy jsou ve špatném technickém stavu. Objekt do ulice Sokolovské je pavlačový s nevyhovujícími stavebně-technickým a hygienickým vybavením. Druhý sousedící objekt je vybydlený, opuštěný.

Výška navrhovaného objektu je proto odvozena od novějších domů na druhém konci tohoto bloku a od výstavby v okolí, která se pohybuje v rozmezí 8 a 21 pater. Doprava v klidu se stala překážkou v hladkém projednání celého záměru. V první variantě byl zajištěno smluvní parkování na sousedních volných plochách. Toto řešení nebylo stavebním úřadem přijato, přestože byl k dispozici právní rozbor potvrzující, že toto řešení je v souladu s předpisy. Po schválení Pražských stavebních předpisů nastala situace, kdy počet požadovaných parkovacích míst se snížil natolik, že bylo možné je umístit do přízemí. Byly tím zmenšeny výstavní plochy, ale reprezentativní výraz parteru zůstal.

Poslední podlaží je upraveno jako střešní zahrada. Je odtud úchvatný výhled na velkou část Prahy, na Hradčany a okolí Vltavy. Dešťové vody budou využívány pro zelenou pochozí střechu a dále shromažďovány v retenční nádrži v suterénu objektu. Hlavní fasády do přilehlých ulic jsou provedeny z obkladu Cor-Ten s nepravidelnou kompozicí oken. Tento materiál bude vhodně korespondovat s průmyslovou historií městské části Karlín. Fasáda západní je celoskleněná, skloněná dle vykonzolovaných pater. Fasáda východní, která bude v souladu s urbanistickými předpoklady zastavěna, má řešení jednoduché, s malými okny, která budou po výstavbě na sousedním pozemku zaslepena.