všechny projekty
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
774 projektů
Bydlení
Územní řízení

Hodkovická

Celý název:
Bytový dům Hodkovická
Lokace:
Praha 12 – Kamýk
Hodkovická
Mariánská
Investor:
YIT Stavo s.r.o.
Projektant:
AGE project, s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Kanceláře
Občanská vybavenost
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q2 2019
Dokončení:
Q4 2022
Aktualizováno:
24. 1. 2023
01/04

Záměrem investora je výstavba bytového domu, která by opticky uzavřela blok stávajících bytových domů. Navrhovaná zástavba odpovídá potenciálu lokality pro kvalitní a klidné bydlení. Výškově navrhovaný objekt reaguje na okolní zástavbu. Navrhovaný dům může obsahovat cca 123 bytů různých kategorií s odpovídajícím počtem parkovacích stání v podzemních garážích a komerční plochy v parteru otevřené do ulice Mariánská.

Záměr v souladu s územním plánem vhodně urbanisticky dokončuje řešené území s respektováním stávající výškové úrovně zástavby. Jeho realizací dojde k rozšíření chodníku podél ulice Mariánská a doplnění zeleně a dětského hřiště ve vnitrobloku. Navrhovaný objekt má zvýrazněné nároží mírným vystoupením z celkové hmoty objektu. Objekt má devět nadzemních podlaží. V místě zvýraznění nároží má 10NP. První nadzemní podlaží má podél ulice Mariánská vyšší konstrukční výšku a nachází se v něm komerční prostory. Podzemní podlaží jsou určená k zajištění dostatečné kapacity dopravy v klidu a k umístění technického zázemí objektu, vjezd do nich je z ulice Hodkovická. Navrhovaná stavba má vhodně doplnit a cíleně urbanisticky zkompletovat zvolené území. Uvažováno je s kombinací tradičních stavebních materiálů (např. kamenné zídky, světlé omítky).

Záměr počítá s vytvořením nového dopravního napojení z ulice Hodkovická. Tento nový vjezd bude využíván pro příjezd do podzemních garáží. Parkování pro návštěvy bude částečně v garáži a částečně na povrchu podél ulice Hodkovická a Mariánská. Dopravní řešení v ulici Hodkovická bude jinak zachováno stávající. Navrhované dopravní řešení související s objektem bytového domu je prokazatelně slučitelné se stávajícím stavem veřejné komunikace. Návrh počítá s celkem 113 stáními, z toho v podzemních garážích se nachází 104 parkovacích stání a venku v ulici Hodkovická a Mariánská je 9 parkovacích stání. Pěší napojení je uvažováno rozšířeným chodníkem umístěným podél ulice Mariánská, nově vzniklým chodníkem mezi navrhovaným a stávajícím objektem na severní straně a rozšířeným chodníkem podél sousedního objektu na východní straně. Navrženo je i vylepšení celého veřejného vnitrobloku, doplnění o pěší komu- nikace, zeleň a revitalizace dětského hřiště.

Součástí návrhu jsou parkové úpravy, výsadba zeleně a revitalizace dětského hřiště ve vnitrobloku a pás zeleně podél fasády v ulici Mariánská. Vhodným tvarováním stavby vznikne prostor pro zahradní úpravu a výsadbu zeleně jak na rostlém terénu, tak na konstrukci podzemního podlaží.