#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Karlínské výhledy

Lokace:
Praha 8 – Karlín
Štorchova
Kancelář:
C.A.I.S.architekti s.r.o., ORANGE MACHINE s.r.o.
Investor:
SPORT INVESTMENTS s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
Q2 2020
Investice:
250 mil. Kč
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
ORANGE MACHINE s.r.o., C.A.I.S.architekti s.r.o.
01/03

Od počátku jsme pracovali především s vertikální kompozicí ponechávající většinu pozemku nezastavěnou, protože horizontální hmoty by nikdy netvořily důstojného partnera žádnému z dominantních okolních objektů. Stejnou logiku vyznává koncept Metropolitního plánu, který zde předpokládá budovu nábřežní věže o cca 15 podlažích stejně jako na pozemku symetrickém přes most.

Vertikální hmotu doplňujeme vzhledem k předpokládanému vnitřnímu programu o nižší partie, které uzavírají nároží směrem do Štorchovy ulice. Tyto nižší hmoty jsou propojeny jen odlehčenou markýzou a mezi sebou ponechávají poloveřejný prostor. Objekt předpokládá rozšířený obchodní parter umožňující nástup a služby k sportovním plochám a nabízející kultivovaný nástup z mostu k návazným aktivitám. K zobytnění parteru navrhujeme na severu směrem k mostu obchodní plochy o 2. NP a na východě studentské bydlení o 4. NP. Dělení hmoty na tři části a propojující markýzu umožňuje zjemnit měřítko stavby a zapracovat požadavek z konzultace v IPR Praha, aby objekt dodržoval zpevnění nároží a jasně definovanou hranici mezi soukromým a veřejným prostorem. Oba nižší objekty jsou propojeny markýzou s nepravidelným sloupovím, která kryje veřejný chodník podél našeho objektu a zároveň dotváří severní nároží, které se v budoucnu začlení do okolní zástavby. Projekt respektuje svým členěním i geometrií předpokládanou změnu tvaru ulice Štorchovy, která je ve studii Rohanského ostrova, v níž je navrhovaná hmota zapracována.

Kompozice je navržena v superpozicí tří hmot (16. NP, 4. NP a 2. NP) propojených markýzou rovnoběžnou s Libeňským mostem s tím, že výšku hlavní hmoty jsme navázali na římsu nábřežní hmoty budovy Lighthousu. Podél mostu na hranici izolační zeleně navrhujeme druhý dvoupodlažní reprezentativní vstupní objekt se službami a administrativou (výšková hladina II. dle PSP), který zároveň slouží jako hlavní průchod k obytné věži, která je umístěna cca 700 mm nad úrovní chodníku mostu a vstup je lávkou přes izolační zeleň. Tato lávka je zároveň hlavním pěším vstupem celého objektu. Krytá markýza na šikmých sloupech, která navazuje na obchodní plochu, propojuje obě hmoty a jasně vymezuje hranici soukromého a veřejného prostoru. Pod úrovní mostu navrhujeme dvě podlaží podzemních garáží s vjezdem ve východní části. Celý parter je navržen jako prostupná plocha k rekreační zóně u řeky.

Východním směrem orientujeme čtyřpodlažní objekt studentských kolejí na uvolněné podnoži (výšková hladina IV. dle PSP). Vlastní hlavní hmota 16. NP (výšková hladina VIII. dle PSP s výškou římsy 244,50 BPV) je maximálně odstoupena od mostu a je navržena na jižní straně s krajkově nepravidelnými průběžnými balkóny a maximálním prosklením, zatímco na severní straně má velkoformátový cihelný obklad a po celé výšce výraznou linkou, lehce vykloněnou v posledních podlažích, lemující penthouse a končící v grafických vertikálách jižní fasády. Díky malé zastavěné ploše výškové dominanty cca 360 m² zůstává kompozice prostupná i průhledná směrem ke sportovním plochám a propojuje izolační zeleň podél sjezdu se zelení na pozemku až postupným svahováním k úrovni cyklostezek. Kompozice je pro oživení doplněna náhodně rozptýlenými 17 kontejnery pro vzrostlé stromy na fasádě, které objektu dodají další rozměr.