#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Dokončen

Green Port Strašnice

Lokace:
Praha 10 – Strašnice
Počernice
Na Palouku
Nad Vodovodem
Kancelář:
Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Investor:
JRD Development Group a.s.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Dokončen
Zahájení:
Q3 2019
Dokončení:
Q2 2022
Počet bytů:
112
Aktualizováno:
22. 1. 2023
Zdroj informací:
Podlipný Sladký architekti s.r.o., jrd.cz
01/03

Pozemky obytného souboru jsou ve vlastnictví dvou subjektů a pracovně jsou označeny jako Etapa Jih a Etapa Sever. V rámci navrhovaného záměru došlo ke smluvní dohodě mezi vlastníky pozemků o společném postupu a vzájemné koordinaci výstavby. Proto je obytný soubor v celé funkční ploše z urbanistického hlediska koncipován jako jeden společně řešený celek. Právě dohodu dvou investorů na tvorbě jednoho logického celku považujeme za největší přínos pro urbanistickou strukturu daného místa.

Obytný soubor je navržen ve formě polozavřeného bloku s veřejně přístupným parterem, který je tvořen jednotlivými vzájemně navazujícími hmotami bytových domů propojených podnoží obchodních prostor v úrovni 1. NP směrem do ulice Počernické.

Objekty jednotlivých etap jsou provozně propojeny společnou podzemní garáží. Doprava v klidu je tedy řešena převážné v podzemí, na terénu je navržen jen nutný počet parkovacích stání pro návštěvníky. Navržené objekty vytvářejí svými hmotami poloveřejný prostor vnitrobloku s parkovou úpravou. Polyfunkční zástavba vytvářející jasně definovaný uliční prostor a rozdělení na veřejnou, poloveřejnou a soukromou část se nám jeví jako nejvhodnější forma zástavby pro vytvoření městské struktury a naplnění záměru územního plánu.

Hmoty jednotlivých bytových objektů jsou tvarově jednoduché převážně s jedním ustupujícím podlažím. Domy mají pravidelnou rastrovou fasádou, která je tvořena okny a nikami zapuštěných lodžií. Ustupující podlaží jsou materiálově odlišena od hlavní hmoty. V návrhu se uplatňuje princip kombinace dvou materiálů – hlavní plochy fasády jsou pojednány pásky ze světlých lícových cihel, veškeré „zářezy“, tj. stěny lodžií a ustupující podlaží, jsou navrženy z hladké omítky tmavě šedohnědé barvy. Zábradlí lodžií a teras jsou navržena z ocelových profilů se skleněnou vyplní.

Obchodní parter do Počernické ulice vytváří dlouhou linii, mezi bytovými domy je opticky zvýšen na výšku 2. NP. Bohatě prosklené plochy jsou rozčleněny výraznými vertikálními lamelami. Na obchodní parter navazuje široký dlážděný chodník a parkově upravený předprostor v kombinaci dlážděných a travnatých ploch doplněných okrasnými záhony.

Prostor vnitrobloku je parkově upravený odpočinkový prostor, kterým prochází široký, mírně zvlněný chodník, který propojí oba průchody pro pěší. Na něj navazují pěší trasy ke vstupům z Počernické ulice. Organicky tvarované řešení parteru a jeho detailů změkčuje a doplňuje jednoduché kubické tvarosloví bytových domů.

Architektonický návrh se snaží být neinvazivní ke svému okolí a přinést do území zejména městotvornou hodnotu, a to podporou dojmu z uliční fronty, vytvořením poloveřejného vnitrobloku a veřejného parteru s obchody a službami.

Obytný soubor je kompletně navržen v pasivním energetickém standardu. Běžnou součástí bytů jsou okna s trojskly, příprava pro instalaci předokenních žaluzií, všechny navržené jednotky budou mít nucené větrání s rekuperací.

Etapa Jih se obchodně nazývá Green Port Strašnice, nabídne celkem 156 jednotek ve třech domech. Respektujeme lokalitu, ve které stavíme, proto je v názvu projektu slovo port – přístav. V místě projektu totiž desítky let sídlila Česká námořní plavba. Proto jsme se námořní tematikou nechali inspirovat při návrhu projektu. Námořní symbolika se promítla v názvech domů a jejich částí a také jsme umístili prvky spojené s tímto tématem do společného vnitrobloku.