#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Studie

Obytný soubor Jarov – sever

Lokace:
Praha 3 – Žižkov
Květinková
Na Jarově
Architekt:
Albert Pražák, Matyáš Sedlák
Kancelář:
LABOR13 s.r.o., m4 architekti s.r.o.
Investor:
AMÁDEUS REAL, a.s.
Spolupráce:
Daniel Domín, Jana Vlčková
Typologie:
Bydlení, Obchod, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q2 2017
Dokončení:
Q4 2025
Investice:
1,8 mld. Kč
Aktualizováno:
30. 9. 2021
Zdroj informací:
m4 architekti s.r.o.
01/05

Studie představuje záměr investora na výstavbu nové obytné čtvrti při ulici Na Jarově. V současnosti se jedná o území výroby nerušící, kde většinu využití tvoří administrativa, autoservisy, dílny a logistická a distribuční centra. Svůj původ má využití území ve stavebním dvoře sloužícím k výstavbě okrajových částí Prahy. Současné využití území je v lokalitě cizorodé. Přináší do čistě obytného území těžkou dopravu a vizuální smog spojený s nájemním charakterem areálu. Aktuálně zde probíhá změna územního plánu z nerušící výroby na smíšené a obytné území. Cílem investora je vytvořit kvalitní městské prostředí s náplní dlouhodobého nájemního bydlení. Bytová skladba má umožnit bydlení široké paletě uživatelů od jednotlivců a studentů po rodiny s dětmi. Významnou část tvoří i obchodní plochy navázané v logických místech na parter. Urbanistická koncepce vychází ze snahy navázat na okolní zástavbu a formovat kvalitní veřejný prostor. Navržená struktura kombinuje prvky kompaktního města s rozvolněnou zástavbou; souvislou zástavbou stavební čáry zpevňuje ulici Na Jarově, otevřenější zástavbou navazuje na sídlištní stavby na severu území. Při ulici Na Jarově je vytvořeno malé pěší náměstí, které v klidovějším „druhém plánu“ poskytne prostor pro obchody a služby a městský pobyt. Tímto prostorem prochází i nová severojižní pěší a cyklistická osa, zvyšující oproti stávajícímu areálu prostupnost území. Výškové uspořádání vychází z přímých návazností na okolní zástavbu. Základní výška je stanovena na hladině 6 podlaží, která odpovídá běžné navazující struktuře sídliště na západě od území i na severu. Tato základní rovina je pak doplněna o kompozici dominant, které se nachází ve středu území a jsou odpovědí na obdobnou kompozici výškových staveb v okolí. Jedná se o nárožní dominantu v ulici Na Jarově, zvýšená ustupující podlaží u nového veřejného prostranství a centrální obytnou věž. Architektura objektů vytváří domy odpovídající městskému prostředí. Blok je architektonicky členěn na více vchodů, aby měřítko zástavby odpovídalo běžné uliční frontě širšího centra Prahy. Důraz bude kladen na kvalitu veřejného prostranství, které bude mít vysoký standard vybavení a materiálového řešení.