#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Rekonstrukce ulice Na Poříčí

Lokace:
Praha 1
Na Poříčí
Kancelář:
TaK Architects s.r.o.
Investor:
MČ Praha 1
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2015
Aktualizováno:
18. 4. 2024
Zdroj informací:
TaK Architects s.r.o.

Vizualizace návrhu

Vizualizace návrhu

Vizualizace návrhu

01/03

Vizualizace návrhu

Řešeným územím je ulice Na Poříčí na Novém Městě. Ulice vede přibližně ve směru západ–východ, od náměstí Republiky po křižovatku Florenc. Významná komunikace, zejména pro pěší a tramvajovou dopravu, spojuje Karlín, Vysočany a Libeň s centrem města. Jsou zde dvě frekventované zastávky tramvaje. Rekonstrukce ulice by měla podpořit stávající aktivity v území a vytvořit důstojnou městskou třídu s důrazem na její pobytový komfort. Úpravou ploch a doplněním zeleně a městského mobiliáře chceme zatraktivnit prostor tak, aby vybízel k zastavení a využití, tedy k pobytu, a nesloužil pouze k průchodu, jak je tomu převážně dnes.

Ulice Na Poříčí se dá rozdělit do tří přibližně stejně dlouhých úseků. Úsek náměstí Republiky – Havlíčkova ulice přímo navazuje na pěší zónu na náměstí Republiky. V západní polovině úseku ještě pokračuje pěší zóna, ve východní polovině je slepá komunikace s omezeným vjezdem vozidel. Chodníky jsou zde úzké, velká část plochy je využita k parkování. Střední úsek, Havlíčkova ulice – Biskupská ulice, je poměrně frekventovaný. Poslední úsek, Biskupská ulice – Těšnov, má už spíše periferní charakter. Ačkoliv i zde je parter plný obchodů a restaurací, území působí zanedbaně, což umocňuje i několik prázdných domů a volná proluka.

Ulice na Poříčí je velice různorodá co do architektury i využití a provozu. Nabízí bydlení a služby místního charakteru, služby pro obyvatele širšího okolí a instituce celoměstského charakteru. Navíc je v ulici 9 hotelů a mnoho doplňkových služeb pro turisty, čímž se ulice Na Poříčí stává pro mnoho návštěvníků Prahy jakousi branou do historického centra a výchozím bodem poznávání naší kultury.

Téměř celá ulice má městotvorný charakter, resp. potenciál. V přízemí domů jsou obchody a služby, aktivity se střídají. Některé vnitrobloky jsou začleněny do městského prostoru, několik pasáží propojuje ulici s dalšími prostory. I instituce, které nejsou primárně atraktivní pro běžné kolemjdoucí, oživují parter alespoň informativními výlohami.

Návrh úprav ulice Na Poříčí vychází z potřeby zvýšit komfort a atraktivitu ulice pro chodce. Zásadní je v tomto ohledu požadavek na výsadbu stromů, a to ideálně v souvislých stromořadích. Vzhledem k množství sítí technické infrastruktury a velmi omezeným možnostem jejich přeložení je za stávajících podmínek jen několik míst, která by výsadbu umožňovala.

Přesvědčení, že množství stromů je nedostatečné, a vědomí potřeby řešit do budoucna jak rekonstrukci tramvajových kolejí, tak postupnou náhradu většiny sítí technické infrastruktury vede k návrhu uložení sítí do zemního kolektoru. Úpravou průběhu kolejí a uložením sítí do kolektoru tak vznikne prostor pro souvislé stromořadí od konce pěší zóny před OC Palladium po křižovatku s ulicí Biskupskou.

K úpravám dochází i v prostoru tramvajových zastávek. Nástupní ostrůvky budou nově řešeny souvisle s ostatní pochozí plochou. Plochy budou vyspádovány do úžlabí a odvodněny do kanalizace. Výška i sklon ostrůvku odpovídá požadavkům na bezbariérové řešení.

Minimalizovaná délka přechodu umožní bezpečný a plynulý pohyb chodců i bez původně uvažovaných chodníkových přejezdů, které by komplikovaly provoz MHD. I přechody kolem křižovatky s Havlíčkovou ulicí jsou zkráceny na minimum. Jediný řízený přechod tak zůstává u východního konce ulice jako součást řízené křižovatky s ulicí Těšnov a Na Florenci.

V ulici je navrženo nové veřejné osvětlení a nový mobiliář usnadňující a zpříjemňující pobyt – lavičky a stoličky, barové stolky s vyšším sezením u novinového stánku, vodní prvky, odpadkové koše a stanoviště s koši pro tříděný odpad.