#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Nábřeží Stromovky

Celý název:
Koncepční studie nábřeží Stromovky a širšího předpolí přemostění plavebního kanálu Troja-Podbaba v ul. za Elektrárnou
Lokace:
Praha 7
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Ateliér MV s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Kristina Ullmannová, Jan Kadlas, Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Spolupráce:
Marek Kundrata
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
2017
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
IPR Praha

Vizualizace architektonického návrhu

Vizualizace architektonického návrhu

01/02

Vizualizace architektonického návrhu

Součástí naplňování Akčního plánu Koncepce Císařského ostrova je také úprava nábřeží plavebního kanálu u Stromovky včetně ploch k valu železničního náspu tak, aby území mohlo plnit roli nejen pobytovou, ale i důležité spojky Stromovky a ostatních částí Trojské kotliny, zejména dále po proudu.

Cílem koncepční studie je nalézt urbanisticky optimální umístění a geometrické parametry objektů přemostění a přístaviště vzhledem k cestní síti a předpokládanému vývoji v území (stávající most, nová zdvižná lávka, přístaviště, autobusová zastávka). Dále také definovat a popsat principy architektonického a krajinářského řešení začlenění jednotlivých prvků a technických objektů do prostředí Trojské kotliny, popsat vztahy a prostorové vazby mezi jednotlivými prvky a objekty a tyto vztahy promítnout do architektonického detailu provedení jednotlivých prvků (proporce a materiálové provedení cest, prvky mobiliáře apod.). Východiskem pro jednotlivá rozhodnutí je úvaha nad současným způsobem užívání řešeného území jednotlivými skupinami uživatelů a stakeholderů, identifikování příležitostí, deficitů a silných stránek a také úvaha nad potenciálními změnami v užívání, které vyplynou z vývoje v širším okolí (rozvoj a otevírání areálu Výstaviště, zpřístupňování levého břehu Vltavy už od Holešovic, rozvoj Zoologické zahrady apod.)

Vzhledem k prudkému nárůstu rekreačního využití Stromovky v posledních letech a nově vzniklé Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí, plánovanému doplnění vybavení Stromovky v části za drahou, je kvalitní bezbariérové rekreační propojení přes kanál v území zcela zásadní.