#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Veřejné prostranství
Stavba

Sídliště Solidarita

Celý název:
Architektonicko – urbanistická studie veřejných prostorů sídliště Solidarita
Lokace:
Praha 10
Kancelář:
Roháč Stratil architektonický ateliér, s. r. o.
Investor:
MČ Praha 10
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2014
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Roháč Stratil architektonický ateliér, s. r. o.
01/03

Sídliště Solidarita je cennou urbanistickou strukturou, neboť je jednou z prvních poválečných realizací obytného souboru, který není řešen formou blokové zástavby. Kvalitní urbanistická kompozice nabízí i hodnotu v podobě velkorysého rozsahu ploch zeleně a rekreačního zázemí. Vzhledem k ucelenosti a koncepční dokončenosti sídliště by již nemělo docházet k úpravám nebo dostavbám nových objektů, veškeré změny by měly být spojeny pouze se zásahy do revitalizace přilehlých veřejných prostranství.

Z výše uvedeného důvodu byla v roce 2014 zahájena systematická péče o veřejný prostorů sídliště Solidarita v první fázi zpracováním architektonické studie veřejných prostor sídliště, která stanovuje celkovou koncepci budoucích úprav veřejného prostoru lokality.

Studie řeší zejména hierarchii a typologii veřejných prostranství, hledá principy materiálového řešení povrchů, dopravy v klidu a situování kontejnerů na tříděný odpad. Prioritou studie je celkové zkvalitnění prostorů řešeného území z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního se zaměřením na zpřehlednění veřejných prostorů a posílení významu ploch centrálního charakteru.

Studie navrhuje celkovou výměnu a kultivaci všech pochozích a pojízdných ploch. Navržené úpravy jsou provedeny s ohledem na historickou výjimečnost sídliště a na architektonickou hodnotu a styl řešeného území. Navržené úpravy jsou civilní a jednoduché ve svém výrazu, s důrazem na funkčnost a přehlednost, odpovídající stylu architektury sídliště s mírnými prvky počínajícího brutalismu a elegantním detailem konstrukce.

Navržené materiály jsou vybrány s ohledem na historickou skutečnost a charakter místa. Projekt pracuje s betonovou dlažbou v neustálé kombinaci s drobnou kamennou mozaikou (žula) vhodně doplněné o živičné plochy s grafickou aplikací. Pojížděné plochy jsou navrženy v tradičním živičném materiálu doplněném o kamenné žulové plochy v místě křížení komunikací. V detailu řešení jde o plochy křižujících se vozovek vyvýšené do úrovně přilehlých chodníků s rozšířenými nárožími. Vytváří se tak přirozené zpomalovací prvky, které vyhovují současnému trendu přednostního řešení křižovatek méně zatížených komunikací v úrovni pěších ploch bez výškových bariér. Plochy pro parkování mohou být zvýrazněny betonovou nebo kamennou dlažbou.

Na základě výše uvedené studie již byla realizována oprava řady chodníků v lokalitě, a to jak ze strany MČ Praha 10 v rámci tehdejšího chodníkového programu, tak ze strany TSK, která má architektonicko-urbanistickou studii veřejných prostorů sídliště Solidarita pro tyto účely k dispozici.