#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Doprava
Územní řízení

Radlická radiála

Celý název:
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov
Lokace:
Praha 5
Praha 13
Investor:
hlavní město Praha
Projektant:
PUDIS a.s., SATRA,spol.s r.o.
Typologie:
Doprava
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2007
Dokončení:
2027
Investice:
14 mld. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Odbor investiční MHMP
01/03

Radlická radiála je v systému komunikací hlavního města Prahy důležitou radiální komunikací s městským i regionálním významem. Propojuje dálnice D0 a D5 na západním okraji města s Městským okruhem a Dobřískou ulicí v prostoru Zlíchova. Je využívána vnitřní i vnější dopravou, po dokončení převezme část dopravních vztahů ze stávajících komunikací a napojí oblast Jihozápadního města včetně nových rozvojových oblastí na Městský okruh.

V současnosti je v provozu úsek mezi Pražským okruhem a křižovatkou Bucharova, označovaný jako Rozvadovská spojka a připravuje se dostavba radiály v úseku JZM – Smíchov. Celková délka řešeného úseku je cca 5,5 km. Radlická radiála ve svém výsledném řešení plní funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního města. Prodloužením Rozvadovské spojky propojuje silniční a městský okruh. Prochází v západo-východním směru celým řešeným územím a prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek je napojena na nižší místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, MÚK Butovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov na městský okruh v prostoru Zlíchovského tunelu.

Celková délka řešeného úseku je cca 5,50 km, z toho 2,68 km ve volné trase a zbytek, tedy prakticky polovina, v tunelech. Z hlediska kategorizace se jedná o čtyřpruhovou směrově rozdělenou místní sběrnou komunikaci s přídatnými pruhy dle potřeby v kategorii MS 4 cdk – /24,5/ 80 (km 0,0 – 1,4) a MS 4 dk – /20/ 70 (km 1,4 – tunel Radlice), kdy návrhové parametry se postupně snižují od komunikace dálničního typu Rozvadovské spojky k Městskému okruhu.

Celá stavba obsahuje 18 mostních objektů, tři lávky pro pěší, značný rozsah opěrných a zárubních zdí a například také kolejové úpravy na železniční trati Praha Smíchov – Hostivice. Kromě hlavní komunikace řeší projekt i poměrně obsáhlé návaznosti na širší území, zejména na městskou infrastrukturní vybavenost. Na celé trase Radlické radiály jsou navrhovány celkem tři tunely. Ražený tunel Radlice o celkové délce 2202,5 m a hloubené tunely Jinonice délky 356 m a Butovice délky 348 m.

V aktuální urbanistické koncepci je jako hlavní osa v území založena městská třída tzv. Nová Radlická ulice, která ustálením svých výhledových uličních čar zakládá rovněž územní rezervu pro možnost dodatečného vložení tramvajové trati. Návrhová kategorie Nové Radlické ulice je MO 2 ad(T) 27 / 19 / 40, což je směrově rozdělená komunikace se středním dělícím pásem minimálně 7,0 m pro výhledovou tramvajovou trať a s 5,5 m širokými jízdní pásy.