#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Infrastruktura
Záměr

Sídliště Ďáblice

Celý název:
Územní studie sídliště Ďáblice
Lokace:
Praha 8 – Kobylisy
Střelničná
Čumpelíkova
Kancelář:
MOBA studio s.r.o.
Investor:
hlavní město Praha
Typologie:
Infrastruktura, Landscape, Rozvojové území, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Záměr
Zahájení:
Q3 2018
Dokončení:
2023
Aktualizováno:
26. 3. 2024
Zdroj informací:
iprpraha.cz, praha.eu

Skica architektonického návrhu – obchod

Skica architektonického návrhu – hřiště

Skica architektonického návrhu – cafe Trafo

Skica architektonického návrhu – louka

Skica architektonického návrhu – louka v zimě

01/05

Skica architektonického návrhu – obchod

V roce 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy uloženo zpracování územní studie pro sídliště Ďáblice. IPR vybral ve veřejné soutěži externího dodavatele koncem září 2018. Hlavním úkolem studie je pojmenovat a jasně určit hodnoty urbanisticky významného celku a navrhnout možnosti jeho dotvoření v souladu s jeho charakterem a strukturou zástavby. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace.

V analytické fázi byli zmapování uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území. Mezi provozovateli i obyvateli zároveň proběhlo reprezentativní sociologické dotazníkové šetření. Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii.

Veřejnost byla zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou v roce 2018. Podněty byly zapracovány do analytické části studie. První návrh byl veřejnosti představen v březnu 2019. Bylo obdrženo velké množství připomínek, které byly v následujících krocích zohledněny.

V dubnu roku 2019 byla na žádost klíčových aktérů v území i samotné veřejnosti sestavena pracovní skupina, která se věnovala právě návrhu územní studie a dalšímu postupu v rámci její tvorby.

Návrh územní studie byl v průběhu příprav konzultován se členy pracovní skupiny, následně připomínkován a dopracován. V květnu roku 2023 došlo ke schválení územní studie a tímto se stala podkladem pro rozhodování v území.