#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Dokončen

Bytový dům Nusle

Lokace:
Praha 4 – Nusle
Nuselská
Kancelář:
AGE project, s.r.o.
Investor:
Trigema a.s.
Typologie:
Bydlení, Občanská vybavenost
Stav:
Dokončen
Zahájení:
2013
Dokončení:
Q4 2020
Investice:
1 mld. Kč
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
Trigema a.s., AGE project, s.r.o.
01/03

Území se nachází v městské části Praha 4 – Nusle. Pozemky jsou součástí uzavřeného bloku starších činžovních domů mezi ulicemi Nuselská, V Horkách a Kloboučnická a společně tvoří ucelené, jasně ohraničené území výrobního areálu Nuselské mlékárny, který jinak prakticky čistě obytný blok protíná od ulice Nuselská k ulici V Horkách. Areál mlékáren v Praze Nuslích, založený okolo roku 1900, je v současné době pro svůj původní účel téměř nevyužívaný. V současné době jsou prostory v přijatelném technickém stavu pronajímány jako administrativní a skladové prostory, zbylé budovy (zejména budovy technického zázemí) chátrají bez využití.

Předmětný blok je stejně jako bloky okolní tvořen převážně činžovními domy s podílem obchodní funkce v parteru frekventované ulice Nuselská. Domy o čtyřech až šesti podlažích vyšší konstrukční výšky mají převážně klasicky členěné fasády a sedlové střechy. Výrobně-administrativní areál mlékárny tedy do daného bloku nezapadá ani funkčně, ani architektonicky. Dnes převážně administrativní a skladovací využití generuje navíc značný podíl nákladní dopravy. Areál zároveň vykazuje absenci jakékoliv zeleně. Celý vnitroblok je tvořen zpevněnou plochou s asfaltovým povrchem bez možnosti vsakování srážkových vod.

Realizací záměru dojde k dostavbě výrazných proluk stávajícího bloku převážně činžovních domů. Jak v ulici Nuselská, tak v ulici V Horkách jde o doplnění hmotově odpovídajících staveb navazujících na objekty sousedící s prolukou.

V případě obou proluk návrh respektuje stávající zástavbou předurčené linie. V ulici Nuselská, kde jsou v parteru navrženy komerční prostory, ustupuje přízemí objektu mírně od ulice, aby vytvořilo vrchními patry částečně krytý předprostor stavby. V pozici proti ulici Na Jezerce je navrženo vizuální prolomení bloku formou přerušení souvislé fasády trelážovými prvky pro popínavou zeleň umožňující průhled do vnitrobloku. Toto uspořádání zároveň zvýrazňuje pozici průchodu do vnitrobloku. Vnitroblok je řešen jako polosoukromý prostor s bohatým ozeleněním, ve kterém je umístěna jedna sekce domu (samostatný bodový objekt na společné podnoži). Objekt je situován do pozice současné centrální budovy mlékárny, ale je podstatně subtilnější a je tvarován tak, aby negativně neovlivňoval okolní zástavbu. Výškově koresponduje s úrovní okolní zástavby.

Hmotové ztvárnění, ač jednoznačně soudobé, reflektuje stávající okolní historizující zástavbu v jejích hlavních rysech.

Vertikální členění dlouhých fasád výraznými prvky vystupujících štítových stěn odráží různé šíře průčelí okolních domů. Horizontální členění jednotlivých vertikálně oddělených fasád nestejně vysokými prvky zvýrazněných parapetních pásů a plných částí zábradlí průběžných balkonů odráží výškově různě usazené hlavní a okenní římsy okolních domů. Nepravidelné pásy poloprůhledných konstrukcí imitují sedlové tvary střech. Tyto architektonické principy jsou uplatněny na všech částech objektu a tvoří tak architektonicky výrazný propojovací prvek.