#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Doprava
Stavební řízení

Plavební komora Staré Město

Lokace:
Řeka Vltava; Staroměstský jez / Šítkovský jez
Architekt:
Michael Trnka
Investor:
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant:
AQUATIS a.s.
Typologie:
Doprava, Infrastruktura
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
2010
Dokončení:
Q4 2022
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
Ředitelství vodních cest ČR
01/03

Deklarovaným záměrem investora je odlehčení přetížení stávající plavební komory Praha – Smíchov, ke kterému dochází zejména v období květen – září v době vrcholu letní turistické sezóny v Praze. Dnešní plavební provoz probíhá plavební komorou (dále PK) Praha Smíchov, která překonává 2 výškové stupně a propojuje zdrž Šítkovského jezu rovnou se zdrží Helmovského jezu. Mezilehlá zdrž Staroměstského jezu je v současné době přístupná pouze seshora přes stávající PK Praha - Mánes.

PK Praha - Staré Město je navržena v přímé návaznosti na nábřežní zeď Dětského ostrova. Dolní rejda plavební komory bude plynule napojena novou dělící zdí na stávající dolní plavební kanál PK Praha – Smíchov. PK Praha – Staré Město má propojit zdrže Staroměstského a Helmovského jezu a spolu s PK Praha – Mánes vytvořit paralelní cestu k plavbě komorou Praha Smíchov. Parametry vodní cesty budou odpovídat užitným rozměrům stávající PK Praha – Mánes, tj. 55,0 × 11,0 m a nová PK bude určena pro především pro rekreační vyhlídkovou plavbu turistických lodí a také pro malá plavidla.

Návrh není jednoznačně kladně přijímán. Městská část (MČ) Praha 5 nechala zpracovat měření emisí lodních motorů v prostoru PK Praha – Smíchov. Měření zpracovali odborníci z Centra udržitelné mobility FS ČVUT a Ústavu chemických procesů AV ČVUT a výsledky jsou alarmující. Stav lodních motorů není na rozdíl od aut kontrolován žádnou legislativou a ukázalo se, že např. jedna stará loď vypouští emise jako 1000 nových autobusů dohromady. MČ Praha 5 obnovuje hřiště na Dětském ostrově a to bude přímo sevřeno dvěma silnými zdroji znečistění. MČ se domnívá, že proces EIA se problémem emisí dostatečně odborně nezabýval. Do územního řízení podala MČ Praha 5 námitky. Jednak nechce rozšiřovat turistickou plavbu po řece a počet lodí v situaci, kdy nedokážeme regulovat množství škodlivin produkovaných lodní dopravou. Druhá námitka je urbanistická ve vztahu k veřejnému prostoru řeky. Střední klidná hladina mezi Šítkovským a Staroměstským jezem dnes představuje unikátní rekreační prostor v nejkrásnějším místě řeky, který je volnočasově využíván pro pramice a šlapadla. Jakmile přes něj začnou šikmo přejíždět velké turistické lodě, bude prostředí nenávratně zničeno. MČ Praha 5 se domnívá, že další plavební komora není nutná. Vývoj turistické dopravy na řece by měl směřovat spíše ke kvalitě použitých plavidel, než k jejich kvantitě, k používání hybridních motorů a elektromotorů. Třetí námitku podává MČ Praha 5 z důvodu, že podle jejího názoru je PK Staré Město v rozporu s platným územním plánem hl.m. Prahy, když v územním plánu není nijak vyznačena příslušnou funkční plochou DP pro plavební komory.