#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Bydlení
Územní řízení

Bytový dům Dalimilova

Lokace:
Praha 3
Dalimilova
Kancelář:
LCArch s.r.o.
Investor:
MyFlat Property, s.r.o.
Typologie:
Bydlení
Stav:
Územní řízení
Zahájení:
2019
Aktualizováno:
24. 1. 2023
Zdroj informací:
LCArch s.r.o.
01/03

Navrhovaný objekt bytového domu se nachází v Praze 3, na Žižkově, v ulici Dalimilova, uvnitř kompaktní zástavby městského charakteru v širším centru města. V bezprostředním okolí se nacházejí převážně činžovní domy s převládající funkcí bydlení, doplněnou o administrativní funkce a komerční prostory (ubytování, obchody, restaurace). Objekt se nachází v uliční frontě mezi dvěma parcelami, kde z východu přiléhá stávající objekt činžovního domu čp. 925/11 a ze západu prozatím volný pozemek určený k zástavbě. Výška objektů se v ulici pohybuje v rozmezí 16 až 21 m. Navrhovaný objekt dodržuje uliční čáru, hmotu blokové zástavby hloubkou objektu směrem do dvora a také výškovou úroveň obvyklou v ulici, a to vše při zachování rozrůzněnosti střešní krajiny v ulici Dalimilova. Výška atiky ustupujícího podlaží od hřebene sousedního objektu čp. 925/11 zůstává odskočena o cca 50 cm v souladu s průběhem střech objektů souvisejících s klesáním ulice směrem k západu.

Základní koncepci návrhu objektu kromě funkční náplně určoval také tvar pozemku i hloubka ulice a výškový rozdíl mezi terénem na pozemku a chodníkem v ulici (výškový rozdíl cca 5 m). Malá šířka uličního prostoru před objektem nedovolila výrazné hmotové členění fasády, a proto byla navržena prostorově jednoduchá, ortogonální fasáda s drobným zvýrazněním středního rizalitu odskokem o 300 mm. Fasáda členěná na pravidelný rastr oken se stejně širokými meziokenními a parapetními pruhy byla oživena dvěma sloupci lodžií s výraznou barevností bočních stěn lodžií. Základní členění tohoto průčelí pak odpovídá funkční tektonice objektů v okolí, kde je barevně a materiálově oddělen parter s jinou funkcí (vstupy, komerční jednotky) od vyšších pater určených pro bydlení. Fasáda horních pater by pro zjemnění výrazu měla být pojednána plastickou vlnkovou omítkou vytvářející různé stíny v průběhu dne. Nad úrovni hlavní římsy je pak vytvořeno ustupující podlaží pro zachování výškového charakteru zástavby v ulici. Vnější fasáda ustupujícího podlaží je záměrně odlišena od spodních pater formou tmavého obkladu, tak aby byla potlačena výška celého objektu. Oproti uliční fasádě je dvorní výrazně plastičtější. Horizontálně jsou v úrovni stropů jednotlivá patra rozdělena výraznými vystupujícími pásy s obkladem žluto okrové barvy s integrovanými balkony a lodžiemi a s možností uplatnění popínavých rostlin. Díky zeleni na fasádě se zlepší vzhledově i klimaticky prostředí ve dvorním prostoru. Dvorní trakt respektující svojí polohou historickou zástavbu ve dvoře je odstupňován z důvodu ponechání možnosti přímého oslunění bytů sousedních objektů a také pro zachování určitého spojení celého vnitrobloku. Střechy odstupňovaných pater tohoto traktu tvoří pobytové terasy s vegetační vrstvou zeleně. Horní dvě patra (5. NP a 6. NP) jsou rovněž barevně a materiálově odlišena, stejně jako poslední ustupující ve shodě s uliční fasádou.

Objekt počítá s vytvořením celkem 26 malometrážních bytů, 9 ubytovacích jednotek a jednoho menšího komerčního prostoru v přízemí. Parkovací stání jsou umístěna pod domem na úrovni stávajícího dvora. Vjezd k parkovacím stáním bude vzhledem k výškovému rozdílu zajištěn autovýtahem z ulice Dalimilova.