#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
829 projektů
Občanská vybavenost
Stavba

Kampus Albertov

Celý název:
Kampus Albertov – biocentrum, globcentrum
Lokace:
Praha 2 – Nové Město
Albertov
Kancelář:
znamení čtyř - architekti s.r.o.
Investor:
Univerzita Karlova
Autor:
Jan Stoklasa, Juraj Matula, Kristína Beranová, Martin Tycar, Richard Sidej
Spolupráce:
Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus
Typologie:
Občanská vybavenost, Školství
Stav:
Stavba
Zahájení:
2016
Dokončení:
2026
Investice:
8 mld. Kč
Aktualizováno:
25. 1. 2022
Zdroj informací:
znamenictyr.cz, cceamoba.cz
01/05

Předmětem soutěže bylo zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb - Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Praha – Nové Město. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.

Anotace:

Význam tradiční formy kampusu roste spolu s významem vzdělávání, vědy a výzkumu pro společnost. Novodobým trendem, zkvalitňujícím toto směřování, je hledání interakce mezi obory, sdílení informací a týmová spolupráce. V případě Albertova není úkolem architekta pouze dostavba dvou objektů, ale i využití potenciálu této realizace k oživení celého areálu jako místa setkávání lidí a myšlenek. Druhým důležitým poznáním je význam tradice a identity. Vyjádření vzájemnosti univerzitního společenství architektonickým jazykem má být zachováno a posíleno. Areál má svou specifickou atmosféru, vysokou urbanisticko-architektonickou kvalitu a je obklopen přírodním amfiteátrem v malebné konfiguraci. Díky relativně krátké době vzniku je Albertov jako celek velmi kompaktní a harmonický. Zásadním pro vytvoření místně souladného návrhu je pochopení významu stavby jako dokončení silného a podmanivého místa. Zde je velmi důležitým kontextuální přístup. Doplnění velmi kvalitního areálu analogicky koncipovanou architekturou je dle našeho názoru hodnotnějším řešením než přidání jakkoli zajímavých solitérů. Vnímání celku je pro kampus důležité nejen z pohledu harmonie prostředí, ale má i důležitou rovinu vzájemnosti univerzitního společenství a jeho vztahu k tradicím. Oba domy Biocentra a Globcentra jsou navrženy v kontextu s místem jako variace na principy albertovské architektury. Umístění staveb respektuje uliční síť, ale reaguje i na subtilnější lokální prvky – předsazené hmoty s loubími, boční ulice, válcová nároží, ustoupení z uliční čáry.

Hodnocení poroty:

Ve vítězném projektu porota vyzdvihuje zejména celkové urbanistické řešení, které inovativně využívá tradičních kompozičních principů. Rozčlenění obou výzkumných center na více objemů spojených prostornými atrii při zachování kompaktního výrazu přispělo k adekvátní tvaroslovné komunikaci s okolím. Atria, která protínají budovu, přejímají funkci „ulice“ a zároveň umožňují zajímavé průhledy jednak v rámci interiéru, jednak v rámci širších souvislostí kampusu. Velkým kladem návrhu je jeho celková propracovanost a naplnění požadovaného stavebního programu, které vypovídá o znalosti funkčních a provozních nároků obou staveb. Vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit podle představ investora, a obsahuje v sobě mnohé kvality, které kompenzují problematickou výšku budov. Členové poroty investorovi doporučují redukci programu, která přinese vedle jiných pozitivních dopadů na výsledný projekt také odpovídající úpravu výškové dimenze obou objektů. Další doporučení směřuje k potřebě univerzálnosti dispozice při dopracování návrhu. Dořešena by měla být rovněž otázka proporce atrií ve vztahu k užitné ploše obou budov.