#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
837 projektů
Veřejné prostranství
Studie

Náměstí OSN

Celý název:
Rekonstrukce náměstí OSN a okolí
Lokace:
Praha 9
Kancelář:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Investor:
hlavní město Praha
Autor:
Pavla Melková, Jan Kadlas, Martin Špičák
Spolupráce:
Pavla Pelčíková, Lenka Otrusinová, Jan Zalabák, Jan Fišer, Nora Behová
Typologie:
Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2015
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
IPR Praha
01/05

"Praha 9 je městskou částí, která prostřednictvím konverzí původně průmyslových areálů skrývá jeden z největších rozvojových potenciálů v kontextu celé Prahy. Náměstí OSN je dnes fakticky tvořeno křižovatkou celoměstsky významných ulic Sokolovská-Kolbenova (radiála) a Freyova-Jandova-Vysočanská (tangenta) a díky centrální poloze v rámci hranic Prahy 9 a přítomnosti radnice a dalších úřadů patří k nejdůležitějším veřejným prostranstvím této části Prahy. Náměstí však vzhledem k významu a frekvenci využití vykazuje značné deficity v uspořádání a úpravě veřejných prostranství.

V souvislosti s investicí Dopravního podniku hl. města Prahy do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Kolbenova a Sokolovská, která náměstí protíná, bylo žádoucí pořídit koncepční studii úprav veřejného prostranství, která by rekonstrukci tramvajové trati zasadila do celostního kontextu a obecnějšího rámce, který bude sledovat nejen maximální zhodnocení a zlepšení prostředí stávající již založené struktury zástavby, ale také vytvoří podmínky pro uspokojení potřeb budoucího zvýšeného počtu uživatelů plynoucího z plánované transformace bývalých průmyslových areálů v bezprostředním okolí.

Proto se studie věnuje nejen samotnému náměstí, ale celému širšímu uzlu tras a druhů pohybu po městě, který jako celek tvoří ústřední veřejné prostranství Vysočan. Důležitým tématem se tak stalo zajištění kontinuity a uživatelské vstřícnosti přestupních tras mezi autobusy, tramvajemi, vlaky i metrem, průchody a propojení do rekreačního zázemí údolí Rokytky a jižních svahů za železnicí severně od náměstí. Ústředním motivem studie je zřízení nové multifunkční zpevněné plochy samotného náměstí, vybavené přípojkami sítí pro podporu pořádání různých společenských akcí, zařízené městským mobiliářem, doplněné vodním prvkem a polozastíněné novými stromy. Tento typ plochy dosud v těžišti Vysočan chyběl úplně.

Možnost takovou plochu zřídit vyplynula z rozhodnutí přeložit současnou smyčku tramvaje z křižovatky zpět do předválečné polohy kolem bloku, který náměstí vymezuje z východu. Nová smyčka je zároveň nástrojem kultivace a znovuzpřístupnění dosud zanedbávaných ulic, které blok opisují, a to nejen pro obecnou veřejnost, ale i pro jednotky IZS, které dosud dotčenými plochami kvůli divoce parkujícícm automobilům neprojely buď vůbec, nebo jen s největšími obtížemi.

Uzel definovaný trasami přestupů mezi jednotlivými módy hromadné dopravy a průsečíkem tras různých druhů pohybu po městě vytváří ústřední veřejné prostranství Vysočan. Studie jej navrhuje upravit do standardu úměrného současnému (a budoucímu) významu a využití a doplňuje o dosud chybějící samotnou víceúčelovou zpevněnou plochu náměstí.