#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Vidoule nezměněná

Celý název:
Vidoule nezměněná, urbanisticko – krajinářská studie
Lokace:
Praha 5
Vidoule
Kancelář:
studio reaktor s.r.o.
Investor:
MČ Praha 5
Typologie:
Landscape, Občanská vybavenost
Stav:
Studie
Zahájení:
2021
Dokončení:
2025
Investice:
370 mil. Kč
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
studio reaktor s.r.o.
01/03

Projekt urbanisticko-krajinářské studie Vidoule je vizí jak upravit zanedbané území stolové hory. Její transformace umožní aktivní využívání divoké krajiny Vidoule místními i Pražany. Otevřené přírodní sportovní plochy spolu s upravenou cestní sítí zachovávají sportovní obraz Vidoule stejně živý a organicky se měnící jako její nejdůležitější část – příroda.

Jako jedna z nezastavitelých lokalit Prahy má Vidoule vysoký rekreační potenciál celopražského významu. Jedním z cílů studie je proto hledat taková řešení, která umožní vznik reprezentativního a hodnotného přírodního parku pro setkávání lidí a trávení volného času při zachování hodnot místní přírody. Za tímto účelem byl sestaven tým architektů, krajinářů, sociologů a odborných konzultantů pod vedením studia reaktor. Projekt urbanisticko-krajinářské studie Vidoule zaštiťuje městská část Praha 5.

Urbanisticko-krajinářská studie Vidoule vychází z jednoznačného genia loci místa – tj. divoké přírody uprostřed rozvíjejícího se města. Dále pak navazuje na samotnou podstatu názvu hory Vidoule – viděti. Pro své panoramatické výhledy na celou Prahu je toto místo unikátem v systému pražských parků.

Zachování a podpora přírodního charakteru spolu s nerušícím včleněním aktivit jsou základními kameny revitalizace území. Návrh těží z přírodních hodnot území, zachovává je a dále rozvíjí. V druhé rovině se soustřeďuje na jedinečné výhledy na město a pracuje s nimi v podobě vyhlídkových okruhů. V další vrstvě pracuje s vhodnou integrací sportů a aktivit za účelem vytvoření živě užívaného místa. V neposlední řadě začleňuje Vidouli do systému pražské zeleně a nově definuje území jako důležitou spojnici mezi přilehlými čtvrtěmi.

Předurčujícím faktorem místa je geologické podloží – tedy dvě na sebe dosedající vrstvy břidlice a pískovce vytvářející typické strmé svahy stolové hory. Na těchto svazích se nacházejí nejhodnotnější přírodní celky a také území zvláštní ochrany – přírodní památky. Proto návrh definuje přírodně hodnotný prstenec se speciálním neinvazním přístupem zásahu. Na hrany svahu umísťuje okruhy, které provádějí návštěvníka po celém území a nabízejí mu ucelené prozkoumání Vidoule. Na spodním okruhu jsou to především přírodní hodnoty a spojení s okolím městem (částečně také přejímá pěší tranzitní dopravu). Horní okruh se orientuje na výhledy a spojení s aktivním využíváním přírodního parku. Náhorní plošinu, nejvíce dotčenou člověkem, studie definuje jako aktivní plošinu pro sportovně-relaxační využití s důrazem na vhodné zapojení do divoké přírody.

Studie hledá spojitost jak mezi prvky divoké přírody a komponované krajiny, tak mezi aktivním využíváním parku při zachování a rozvoji stávajícího složení rostlin a živočichů. K tomuto účelu byly stanoveny základní pilíře přístupu, které se dotýkají následujících témat– zejména navázání na historické hodnoty, zachování přírodního charakteru, aktivace městských vazeb, nenásilné včlenění aktivit a inkluze veřejnosti.