#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
838 projektů
Landscape
Studie

Park Na Solidaritě

Celý název:
Změňte svůj Park Na Solidaritě
Lokace:
Praha 10
Kancelář:
Land05 s. r. o.
Investor:
MČ Praha 10
Typologie:
Landscape, Veřejné prostranství
Stav:
Studie
Zahájení:
Q4 2016
Aktualizováno:
18. 12. 2020
Zdroj informací:
MČ Praha 10
01/03

Sídliště Solidarita je cenným urbanistickým souborem poválečné dvouletkové výstavby, jež byla do úplné podoby realizována v průběhu let 1947–1961. Výstavba v lokalitě je uspořádána do pravoúhlé osnovy řadových rodinných a bytových domů. Celek je zhruba v polovině rozdělen zeleným pásem parkového náměstí. To je orientováno kolmo k ulici Černokostelecká (podél něj je situována základní občanská vybavenost) a ukončeno pavilonovým souborem základní školy při jeho jižní straně. Vzhledem k tomu, že se však zub času a změna užívání veřejného prostoru v této lokalitě podepsala na jeho funkčnosti a estetice, vznikla myšlenka na revitalizaci parku a jeho okolí, a tím i celkový projekt zapojení veřejnosti v plánování parku na Solidaritě.

První zapojení veřejnosti z řad místních obyvatel proběhlo společně s informační kampaní 17. 9. 2016 během akce Zažít město jinak, která se konala před Strašnickým divadlem. Cílem první fáze projektu bylo informovat rezidenty vymezené oblasti kolem parku Na Solidaritě o zamýšlené revitalizaci parku i jeho okolí a přímo je do toho procesu zapojit. Na základě podnětů z první fáze projektu v období od prosince 2016 do srpna 2017 vypracovaly tři architektonické ateliéry urbanistické studie možné revitalizace parku. Druhá participativní fáze začala představením architektonických studií na sousedském setkání v kavárně Strašnického divadla 3. října 2017. Následně proběhlo on-line hlasování o studiích (10. – 24. 10. 2017), jehož cílem nebylo pouze zjistit nejvhodnější studii, ale především prioritu jednotlivých aspektů a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu ke studiím.

Na základě vyhodnocení tohoto hlasování byla vybrána architektonická studie atelieru Land 05 zahradní a krajinářské architektury, která bude nyní dále dopracována do podoby dokumentace pro získání územního rozhodnutí.

Prioritou návrhu atelieru Land 05 je zachování vzrostlé zeleně a dosadba nových stromů. Centrum všeho dění je směřováno do jižní části parku k nově navržené fontáně. Fontána je navržena jako designový prvek, vhodný pro dětské hry ve vodě. Zároveň je pohledově atraktivní pro návštěvníky parku, kteří se rozhodnou posedět na některé z mnoha laviček umístěných po obvodu této centrální plochy. Je snahou zachovat stávající cestní síť, zpevnit některé vyšlapané trasy a sjednotit povrchy tak, aby prostor působil celistvým dojmem a jednotlivé typy povrchů plnily svůj účel. Osvětlení parku bylo voleno od firmy BEGA pro bezpečnější pohyb parkem a pro vytvoření příjemné atmosféry, intimní nasvícení fontány a předprostoru divadla. V rámci návrhu byl také doplněn parkový mobiliář – kromě klasických laviček a odpadkových košů byl navržen i autorský mobiliář (houpací lavičky, dřevěné molo pro relaxaci nebo různé akce školy – zpívání koled – loutkového divadla). Severní část parku zůstává klidnější zelenou zónou, která zejména odcloní ruch z ulice Černokostelecká. Dopravu je zklidněna pomocí retardérů a vyvýšených částí vozovky. Před prostorem Strašnického divadla je navržen nasvícený reprezentativní prostor s posezením a štěrkovým záhonem z okrasných travin a trvalek. Prostor před základní školou v nejsevernější části území je koncepčně navržen tak, aby se tato část proměnila v prostor sloužící k setkávání dětí, studentů i rodičů (prostor vybavený odpočinkovým mobiliářem a herními prvky, které podporují společnou hru).