#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
847 projektů
Bydlení
Stavební řízení

Modřanský cukrovar

Lokace:
Praha 12 – Modřany
Komořanská
Kancelář:
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., terra florida, v.o.s.
Investor:
Skanska Reality a.s.
Typologie:
Bydlení, Mixed-use, Transformační území, Veřejné prostranství
Stav:
Stavební řízení
Zahájení:
2017
Dokončení:
2027
Počet bytů:
800
Aktualizováno:
15. 5. 2023
Zdroj informací:
Skanska Reality a.s.
01/05

Modřanský cukrovar byl místem historicky významným v měřítku celého města, a to především díky svému umístění při samém břehu řeky Vltavy. Jeho významnost nebyla pouze hospodářská, ale především dotvářením nezaměnitelné veduty Modřan. Ne jinak je tomu v dnešní době. Navrhujeme novou, funkčně pestrou městskou čtvrť, která stále těží ze své industriální historie, propojuje Modřany s Vltavou a významným způsobem dotváří současnou siluetu čtvrti.

Řešená lokalita se nachází v těsné blízkosti říčního břehu Vltavy, v současnosti aktivně využívanému obyvateli Prahy. Místo se stává přirozenou spojnicí mezi Vltavou a obyvateli Modřan, z měřítka města je tedy klíčová jeho dobrá prostupnost. Koncept návrhu spočívá v rozmístění základních bloků podél ulice Nová Komořanská, jejichž členění přirozeně navazuje na stávající uliční síť.

Ve středu území, mezi bloky se nachází hlavní rozšířený vstup pro veřejnost, který je pokračováním, respektive spojnicí mezi osou zástavby při východní hraně území a navrhovaným průchodem železničním valem, tvořící západní hranu lokality. V této ose, příčně dělící řešené území na dvě části, umísťujeme hlavní veřejný prostor, sloužící nejen novým obyvatelům, ale i okolním obyvatelům Modřan. Jeho tvar je odkazem na půdorysný charakter modřanského cukrovaru, je definován třemi základními objemy, které tvořily specifickou siluetu cukrovaru. Jedná se o výraznou vertikálu bývalé filtrační věže, horizontální výrobní halu s mansardovou střechou a dochovaný chladírenský komín. Tyto objemy jsou navzájem uspořádané v původní, rostlé pravoúhlé síti. Vymezený, členitý veřejný prostor je díky svému klesajícímu profilu přirozeně dělen na několik výškových úrovní s pozvolně měnícím se charakterem. Jeho nejurbánnější část, nacházející se při vstupu, je akcentována pěší lávkou přes ul. Novou Komořanskou a jejím ukončením vyvýšeným vyhlídkovým molem. Tato část náměstí, vybavena v parteru komercí a službami, volně přechází ve střední část, která se svou atmosféru přibližuje přírodnímu nábřeží. Je změkčena svažující se zelení, doplněna pobytovými schody a vyrovnávací rampou. Po obou jejích stranách se nachází doplňující veřejné plochy se specifických charakterem. Jižním směrem prostor komornějšího měřítka, jehož dominantou je stávající komín cukrovaru, který se svým materiálem propisuje do okolního dláždění. Na druhé, severní straně je navržena multifunkční, částečně zastřešené veřejné prostranství, které slouží pro spádovou oblast Modřan. Je koncipované pro konání různorodých akcí v průběhu celého roku, od kulturních, sportovních až po komunitní. Navržený veřejný prostor území ústí průchodem k nábřeží, kde je pohledově ukončen molem nad řekou Vltavou a mění se v krajinu.

Nábřeží je v jeho severní části koncipováno jako pobytové se sportovními a rekreačními funkcemi ve formě dětských a sportovních hřišť, či posedovými schody k řece. Jižní část nábřeží, která je řešena jako klidová, má čistě přírodní charakter. Nachází se zde přírodní památka Modřanské tůně, které je možné doplnit o novu naučnou stezku. Po celé délce nábřeží jednotlivé funkce spojuje pěší promenáda a nezávisle vedle ní prochází cyklostezka.

Modřanský cukrovar je první rezidenční čtvrtí v České republice, která dokonale pečuje o vodu, zeleň i kulturu bydlení.

Myšlenka udržitelnosti se nese celým areálem – od jeho umístění na brownfieldu přes využití recyklovaných materiálů během výstavby až po energeticky úsporný provoz.

Byty budou napojeny na zdroje zelené energie, dvoje rozvody vody umožní volit mezi pitnou a recyklovanou vodou. Také slunce je tu cenným zdrojem energie a ani kapka dešťové vody neodteče do kanalizace.