#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
filtr
834 projektů
Landscape
Studie

Bohnický hřbitov

Celý název:
Revitalizace Bohnického hřbitova
Lokace:
Praha 8
Dolákova
U Skalky
Kancelář:
OHA architects
Investor:
MČ Praha 8
Autor:
Ondřej Hronek
Typologie:
Landscape, Občanská vybavenost, Veřejné prostranství, Rekonstrukce
Stav:
Studie
Zahájení:
2024
Aktualizováno:
29. 3. 2024
Zdroj informací:
m.praha8.cz

Vizualizace návrhu kaple

Zdroj: MČ Praha 8

Vizualizace architektonického návrhu

Zdroj: MČ Praha 8
01/02

Vizualizace návrhu kaple

Zdroj: MČ Praha 8

Bohnický hřbitov se konečně po desetiletích chátrání dočká revitalizace a získá novou unikátní kapli. Městská část má hotovou architektonickou studii revitalizace Bohnického ústavního hřbitova, jejíž součástí je obnova modlitebny, mohyly, kříže a sítě cest. Autorem architektonické studie je OHA architects.

„Navržené urbanistické řešení celého areálu vychází z jeho historie, zároveň reaguje na stávající stav a plánovanou formu jeho užívání jako čistě pietního místa. Účelem tohoto řešení je zachování silného genia loci daného místa, a proto jsou zásahy minimální zaměřující se na obnovu tří hlavních dominant kaple, mohyly a kříže. Na základě historických plánů se obnoví část cest, které zároveň spojí tyto dominanty a zdůrazní původní koncept hřbitova. Celé řešení je pojato jako snadno udržovatelné. Úprava stávajících objektů klade důraz na odolnost vůči povětrnostním vlivům a proti vandalismu,“ vysvětluje architekt Ondřej Hronek, jak ke studii přistupoval.

Hřbitovní kaple, ze které zbylo pouze torzo stěn, bude sanována proti další degradaci a budou dostavěny chybějící části obvodových zdí a štítů. Všechny stěny budou omítnuty, aby ochránily zdivo proti povětrnostním vlivům. Vrchol zdí i štítů budou staticky zajištěny novým železobetonovým věncem. Původní tvar kaple bude dotvářet konstrukce z cortenové oceli, nahrazující původní dřevěné krovy a evokující trnovou korunu. Uvnitř kaple bude zřízena stálá expozice historie hřbitova a také mnoha legendami spojené s tímto místem.

Areál hřbitova je nyní po celé své ploše hustě zarostlý náletovou zelení, břečťanem pnoucím se po stromech, zemi i pozůstatcích hrobů, a letitými vysokými stromy. Mezi porostem vedou pouze cesty vyšlapané návštěvníky. Hřbitovní kaple ve středu jižní části areálu je v současnosti ruinou.

Na areálu hřbitova se podepsala dlouhá léta bez systematické údržby. Ve všech částech se nachází náletová zeleň, kterou bude třeba odstranit nebo kultivovat. Vzrostlé stromy budou ošetřeny dendrologem nebo arboristou a další porost bude upraven tak, aby byl zachován břečťan dodávající místu specifickou atmosféru.

Návrh cest a zpevněných ploch vychází z původního plánu hřbitova, kdy se obnoví pouze část. Obnovena bude hlavní přístupová cesta lemovaná působivou alejí a na ní kolmá hlavní osa hřbitova protínající kříž a kapli. Z této hlavní osy odbočí cesta k mohyle. Cesty by mohly být vydlážděny žulovými kostkami. Před kaplí bude vytvořena piazzetta ze žulových bloků. Povrch v bezprostředním okolí hřbitovní kaple bude upraven mlatem.

MČ Praha 8