Michaela Hečková
Pěší osa, nové náměstí, kvalitní veřejný prostor a příroda na dosah. Pražské Kyje – Hutě mají novou urbanistickou studii od ateliéru UNIT architekti

Pražská čtvrť Hutě prošla v posledních dvaceti letech živelným rozvojem. Vynořila se tu zástavba rodinných, ale i několika bytových domů, které na sebe nikterak nenavazují a nejsou vzájemně propojeny. Kromě toho nebyla v území dostatečně řešena dopravní a technická infrastruktura, krajina ani veřejný prostor. Městská část Praha 14 se proto rozhodla nekoordinovaný rozvoj lokality zastavit a vtisknout mu jasný směr. Vznesla proto požadavek na zpracování urbanistické studie. Aktuální návrh, který připravil IPR ve spolupráci s ateliérem UNIT architekti, navazuje na již dříve diskutovanou územní studii z roku 2018 od ateliéru KAAMA, zahrnuje však větší část řešeného území. Během června letošního roku se k němu mohla vyjádřit také široká veřejnost přímo v participačním kontejneru v Kyjích. Nová městská čtvrť na rozhraní města a přírody by měla nabídnout novou základní školu, tři mateřské školy a živé centrum s náměstím. Počítá se také se spojující pěší lávkou vedoucí na metro Rajská zahrada a nově vzniklou železniční zastávkou.

Městská část Praha 14 se proto rozhodla nekoordinovaný rozvoj lokality zastavit a vtisknout mu jasný směr. Vznesla proto požadavek na zpracování urbanistické studie. Aktuální návrh, který připravil IPR ve spolupráci s ateliérem UNIT architekti, navazuje na již dříve diskutovanou územní studii z roku 2018 od ateliéru KAAMA, zahrnuje však větší část řešeného území. Během června letošního roku se k němu mohla vyjádřit také široká veřejnost přímo v participačním kontejneru v Kyjích. Nová městská čtvrť na rozhraní města a přírody by měla nabídnout novou základní školu, tři mateřské školy a živé centrum s náměstím. Počítá se také se spojující pěší lávkou vedoucí na metro Rajská zahrada a nově vzniklou železniční zastávkou.

Na konci Béčka

Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které celkově zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice a nově vzniklá sídliště Černý Most I a II. Táhne se podél tří posledních stanic metra B – Hloubětína, Černého Mostu a velkolepé Rajské zahrady od architekta Patrika Kotase a Jaroslava Kácovského. V roce 1997 zde bylo otevřeno největší nákupní centrum své doby – Centrum Černý Most (CČM). Žije tu přibližně 40 000 obyvatel a bytová zástavba je kombinací rodinných domů a panelové zástavby.

Autorem studie na území o velikosti 226 hektarů jsou UNIT architekti.

Zdroj: UNIT architekti

Na Hutích

Rozvojová lokalita Hutě, Na Hutích nebo někdy dokonce Kyje-Na Hutích se nachází v severní části katastru Kyje. Rozprostírá se severně od sídliště Černý Most a východně od Hloubětína. Čtvrtí prochází také železniční tratě 231 a 070, které se před Hutěmi ve směru na Prahu spojují. Do budoucna se počítá s výstavbou železniční stanice v blízkosti Rajské zahrady. Stejně tak by měla vzniknout pěší lávka, která jednou provždy zlepší propojení mezi Hutěmi a sídlištěm Černý Most. Hutě svůj název získaly díky těžbě uhlí, která tu probíhala od druhé poloviny osmnáctého století. Nachází se zde také rozsáhlé podzemí a podzemní pískovny, kde se lámal kámen pro Karlův most. Kdysi dávno tu stával i prastarý Černý most, podle kterého dostalo jméno zase blízké sídliště.

Mezi městem a krajinou

Dnešní Hutě tvoří převážně rodinné a bytové domy, které jsou ale od sebe odděleny rozlehlými plochami zeleně a polí. Lokalita má přitom potenciál stát se plnohodnotnou městskou čtvrtí na sympatickém rozhraní mezi městem a krajinou. Je totiž obklopena přírodou a zároveň je zde zajištěna dobrá dostupnost do centra městskou hromadnou dopravou. Připravuje se zde hned několik projektů výstavby rezidenčních bytů od soukromých investorů. Velkou část pozemků ale vlastní také hlavní město Praha. Urbanistická studie tak představuje hbité zmáčknutí tlačítka restart v rozvoji lokality. Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typů bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých druhů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.

Urbanistickou studii Kyje – Hloubětín vypracoval na jaře letošního roku ateliér UNIT architekti, který založili v roce 2012 Michal Kohout, David Tichý a Filip Tittl. Kancelář se věnuje tématům bydlení a urbanismu v širokém slova smyslu a v různých měřítkách. Mezi její nejznámější realizace patří obytný soubor v Praze na Vackově, který byl nominovaný na Mies van der Rohe Award. Urbanistické úspěchy ateliéru tvoří zejména vítězná mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna a soutěžní workshop na Mlýnský ostrov v Pardubicích. Aktuálně se věnují koordinaci velkých transformačních a rozvojových území v Praze formou územních studií. Jsou tak podepsáni mimo jiné pod Generelem vstupních bodů a cestní sítě příměstského parku Soutok.  

Cílem jejich urbanistického návrhu je dotvořit ucelený obraz čtvrti a území doplnit o nové části splňující soudobé požadavky na kvalitu bydlení. Opírají se přitom o analýzy, které umožňují detailní znalost všech limitů v území. Mezi ty patří vedle zmíněné nekoordinované výstavby a izolovanosti území také nedostatečná vybavenost, fragmentace urbanistické struktury, roztříštěné majetkoprávní poměry nebo celková kvalita a absence veřejných prostor. Největšími potenciály je naopak blízkost stanice metra Rajská zahrada, městské pozemky a blízkost krajiny, která tu na člověka vykukuje doslova na každém kroku.

Udržitelná čtvrť na rozhraní města a krajiny

Území je také součástí tzv. zeleného pásu, který má vzniknout jako jakýsi prstenec Prahy. V lokalitě, konkrétně v oblasti Bažantnice, se navíc nachází i důležitá přírodní památka Cihelna a dále osada Hutě, ze nichž obou návrh krajinného řešení vychází. Nově navržené parky a přírodní plochy jsou vždy koncipovány jako součást systému zelené a modré infrastruktury. Důležitým aspektem studie je také návrh hospodaření s dešťovou vodou s ohledem na změnu klimatu. Z hlediska využití je systém přírodních ploch navržen tak, aby obyvatelům čtvrti poskytl dostatečně rozmanitou škálu volných ploch k rekreaci, sportu, hrám, komunitním aktivitám i odpočinku. Městské parky se proto nacházejí uvnitř navržené zástavby. Louky, kde mohou lidé také trávit čas, jsou zase navržené při okrajích zastavěného území jako součást onoho krajinného rozhraní. Příměstské zemědělství navazuje na současné využití. Uvažovány tak mohou být ekologické farmy v kombinaci s rekreačním využitím nebo pronajímatelné plochy pro zahradničení.

„Studie v území umisťuje novou školu a tři mateřské školky. Ve středu území vznikne nové centrum s náměstím a službami. Nová komunikace odvede tranzitní dopravu ze stávající zástavby. Vznikne nová síť rekreačních pěších a cyklistických spojení. V budoucnu by se v Hutích nemělo jen bydlet, ale bude zde příležitost se pobavit, odpočívat, navzájem se setkávat či tu pracovat.“

Filip Tittl, UNIT architekti

Studie nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu a navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností.

Zdroj: UNIT architekti

Nové živé centrum

Stěžejním bodem studie je navržení nového centra s hlavním náměstím. Odehrávat by se tu měly nejrůznější společenské a kulturní akce. Část náměstí je navržena jako zpevněná plocha s vodním prvkem, část pak jako mlatová cesta se stromořadím, poskytujícím v letních měsících dostatek stínu. Chybět nebudou ani nové restaurace a kavárny stejně jako aktivní parter, tedy přízemí domů, ve kterých budou umístěny obchody i drobnější služby. Na náměstí jsou umístěny také nové zastávky autobusu, který zajistí dobrou dostupnost do centra města. Počítá se totiž s vedením dvou linek autobusu. Nová linka povede ze Satalic k metru Černý Most. Stávající linka bude vedena k nové základní škole. Významným dopravním vstupem do území se pak stane prodloužená ulice Ocelkova, která odvede dopravu z městského okruhu směrem k ulici Chlumecká a výrazně tak zmírní dopravní zátěž. Původní mimoměstská, tzv. extravilánová, komunikace by se tak měla proměnit v městský bulvár lemovaný z obou stran zástavbou. V úseku nového centra pak budou v ulici Budovatelská vytvořena dopravně zklidňující opatření – zvýšený práh vozovky nebo změna povrchu, jako je například dláždění, která zpomalí automobilovou dopravu a zajistí bezpečnost chodců. Celým územím by měla procházet také nová pěší osa. S ohledem na předpokládaný nárůst počtu obyvatel studie navrhuje umístění nové základní školy, mateřských škol, supermarketu, pošty, lékaře, ale i komunitního centra se sousedským pláckem pro organizování společenských i kulturních aktivit a utužení sousedské komunity.

Podle studie by měly vzniknout školky, škola, náměstí, služby i nová síť rekreačních a cyklistických tras.

Zdroj: UNIT architekti

Děkujeme, že jste se zapojili!

Do návrhu studie byla zapojena i široká veřejnost, a to v létě 2021. Od 14. června do 18. července probíhalo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 85 respondentů. Přímo v Kyjích-Hutích byl od června umístěn i speciální participační kontejner. IPR podněty pečlivě vyhodnotil a předal autorům urbanistické studie, kteří s nimi budou pracovat při tvorbě finálního návrhu. Vyhodnocení dotazníku si můžete prohlédnout zde.

související

podle autora

Projděte si CAMP s audio průvodcem v aplikaci Bloomberg Connects. Stáhněte si ji zdarma.